Manylion y penderfyniad

Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To advise members of the latest budget position for 2020/21 and any specific proposals for the Portfolio

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Strategol adroddiad i roi gwybod i Aelodau beth yw sefyllfa ddiweddaraf y gyllideb ar gyfer 2020/21 ac unrhyw gynigion penodol ar gyfer y Portffolio.Dywedodd bod yr adroddiad yn nodi'r rhagolwg ariannol cyfredol a’r ‘bwlch’ a ragwelir yng ngofyniad cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21. Dywedodd fod y bwlch llawn cyn y datrysiadau ar gyfer y gyllideb sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad, a chyn Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21, yn £16.2m ar hyn o bryd.Roedd crynodeb o’r rhagolygon a’r newidiadau i sefyllfa’r rhagolygon a adroddwyd yn flaenorol wedi’i nodi yn yr adroddiad.

 

Darparodd y Rheolwr Cyllid Strategol wybodaeth gefndir ac eglurodd fod yr adroddiad yn cyflwyno holl arbedion effeithlonrwydd y gyllideb arfaethedig a’r pwysau o ran costau i’w cynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2020/21. Amlygodd yr adroddiad yr arbedion effeithlonrwydd penodol a’r pwysau o ran costau i wasanaethau oedd yn flaenorol wedi eu strwythuro o fewn Newid Sefydliadol i’w hystyried gan y Pwyllgor fel rhan o’i gyfrifoldebau portffolio.Dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol wrth gloi mai adroddiad terfynu cyllideb dros dro oedd hwn yn aros am gwblhau gwaith parhaus ar opsiynau cyllid corfforaethol a datrysiad cyllideb Llywodraeth Cymru.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Tudor Jones pam fyddai'r Cyngor yn cyfrannu tuag at ddyfarniad cyflog Aura a Newydd.Eglurodd Rheolwr Cyllid y Gwasanaethau Cymunedol fod gan Aura a Newydd eu strwythurau tâl eu hunain a bod staff wedi derbyn cynnydd o 1% mewn tâl y flwyddyn flaenorol. Ond roedd yna gydnabyddiaeth er mwyn eu galluogi i fod yn gyflogwyr teg o ran tâl fod angen cyfraniadau ychwanegol gan y Cyngor.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Rheolwr Cyllid Strategol a'r Swyddogion am eu gwaith caled yn lleihau'r bwlch yn y gyllideb, drwy gyfuniad o arbedion effeithlonrwydd corfforaethol a phortffolio ac incwm, i ragolygon o £8.0–£8.5m. 

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd David Wisinger a’i eilio gan y Cynghorydd Janet Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo pwysau costau’r portffolio Newid Sefydliadol a argymhellwyd ar gyfer ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2020/21. 

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 11/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 09/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/12/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: