Manylion y penderfyniad

Private Sector Home Improvement Loans

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the programme and the loan products following a relaunch.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Menter ac Adfywio adroddiad ar y rhaglen Benthyciad Gwella Tai oedd yn darparu dull cost effeithiol o wella safon bywyd a lles cartrefi Sir y Fflint.   Darparodd ragolwg o’r meini prawf ar gyfer y tri math o fenthyciadau yn y rhaglen oedd wedi’u hariannu yn bennaf gan Lywodraeth Cymru (LlC).  Byddai ail-lansio’r rhaglen yn cyd-fynd ag ailstrwythuro’r tîm. 

 

Meddai’r Cynghorydd Bithell fod yr ail-lansio yn helpu i annog perchnogion i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd yn gallu cael effaith bositif ar y rhestr aros ar gyfer tai.

 

Wrth ymateb i’r sylwadau, fe gytunodd y Rheolwr Menter ac Adfywio i ddilyn i fyny ar sylwadau’r Cynghorydd Shotton yngl?n ag adeilad wedi’i drosi yng Nghei Connah.  Cynghorodd y Cynghorydd Cox i gyfeirio ei bryderon am eiddo gwag hirdymor i’r tîm Iechyd yr Amgylchedd.

 

Cynigodd y Cynghorydd Palmer i gymeradwyo’r argymhellion, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Ron Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r cynnydd a wnaed mewn darparu benthyciadau gwella tai yn y sector breifat.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 06/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: