Manylion y penderfyniad

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20.

Penderfyniadau:

Cyd-gyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Yr Amgylchedd a’r Economi) a’r Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) adroddiad ar grynodeb perfformiad sefyllfa Chwarter 3 (Hydref – Rhagfyr 2019) ar gyfer 2019/20 ar flaenoriaethau ‘Cyngor Gwyrdd’, ‘Cyngor Uchelgeisiol’ a Chyngor Diogel a Glân’ Cynllun y Cyngor i’r Pwyllgor.

 

Roedd y Cynghorydd Hardcastle eisiau diolch i’r adran Strydwedd ac Aelodau’r Cabinet am newid diweddar i ddiwrnod casglu gwastraff ar gyfer rhai o aelwydydd Sir y Fflint. Dywedodd ei fod yn disgwyl nifer o alwadau ffôn gan bobl yn ei ardal, ond fe aeth y cyfan yn esmwyth. Serch hynny, dywedodd y Cynghorydd Thomas nad oedd biniau wedi cael eu casglu yn ei ardal o gan fod pobl ddim yn gwybod am y diwrnod casglu newydd.Dywedodd fod yn hyn arbennig o beryglus ar hyd yr A541 lle mae biniau’n cael eu gosod ar y pafin. 

 

Fe ychwanegodd y Cynghorydd Wisinger fod casglu gwastraff yn her enfawr, ond nid y gwasanaeth Strydwedd sydd bob amser yn achosi problemau gan fod rhai pobl yn rhoi’r biniau anghywir allan, yn rhoi gormod o bethau yn y bin neu ddim yn llenwi’r bagiau’n iawn gan achosi i’r sbwriel ddisgyn allan a does gan swyddogion casglu sbwriel ddim amser i bigo sbwriel sydd wedi bod yn hedfan o gwmpas.

 

Ymatebodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) drwy ddweud eu bod wedi dysgu gwersi o newidiadau yn 2012 a bod 10,000 eiddo yn Sir y Fflint wedi newid. Er ei fod yn cydnabod y methwyd rhai strydoedd, cawsant eu casglu’n fuan gan y criwiau oedd angen amser i ddysgu’r rowndiau newydd. Fe ychwanegodd y dylai unrhyw dystiolaeth o flerwch gael ei adrodd yn syth bin, gan ei bod hi’n anoddach ymateb i adroddiadau ddiwrnodau wedyn.

 

Yn dilyn cais gan y Cynghorydd Dolphin, cytunodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio i roi manylion cyswllt/rota dyletswydd i Aelodau ar gyfer casgliadau gwastraff oedd yn cael eu methu ar ddyddiau Sadwrn.

 

Siaradodd y Cynghorydd am y ffaith tra bod ailgylchu wedi rhagori ar dargedau, roedd targedau trefniadau teithio lleol a osodwyd wedi dyblu ac roedd gwaith cyfleustodau wedi cyflawni mwy na’r hyn oedd wedi’i gynllunio ac roedd angen eglurhad ar ardaloedd nad oedd yn bositif.  Gofynnodd ble oedd y trothwy a ble roedd yn sbarduno statws COG gan nad oedd yn eglur, ac fel dogfen gyhoeddus fe ddylai fod. Gan ymateb dywedodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) y byddai’n mynd â’r mater yn ôl at y Tîm Perfformiad i ymchwilio.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Paul Shotton gymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Andy Dunbobbin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: