Manylion y penderfyniad

Code of Conduct for Councillors

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To amend the Code of Conduct in line with the recommendations from the Committee on Standards in Public Life.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i geisio cael cymeradwyaeth i newid yn y Cod Ymddygiad i Gynghorwyr yn nhermau rhoddion a lletygarwch. Roedd y mater wedi codi o nifer o argymhellion arfer gorau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus wrth ystyried effaith newidiadau a wnaed i’r gyfundrefn foesegol yn Lloegr.Er nad oedd y rhain yn orfodol yng Nghymru roedd y Pwyllgor Safonau wedi cynnig fod y Cyngor yn mabwysiadu’r argymhelliad yn wirfoddol i'w gwneud yn ofynnol i Aelodau ddatgan nid yn unig rhoddion/lletygarwch y tu hwnt i werth unigol penodol ond hefyd y rhai uwch na gwerth cyfanredol. Ar gyfer Sir y Fflint argymhellwyd fod yr arfer presennol o gofrestru rhoddion gwerth dros £10 yn cael ei ymestyn i gynnwys rhoddion o £100 neu fwy a dderbyniwyd gan yr un rhoddwr dros gyfnod o 12 mis. Roedd y newid hwn wedi ei gymeradwyo gan Bwyllgor y Cyfansoddiad a’r Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Bithell y dylai'r safonau a ddisgwylir gan lywodraeth leol fod yn weithredol mewn meysydd eraill.Dywedodd y Prif Swyddog fod yr adroddiad yn dangos ymagwedd y Cyngor mewn nodi enghreifftiau o arfer da y tu allan i Gymru.

 

Cwestiynodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin p'run ai a oedd yn amser am gynnydd yn nhrothwy presennol y Cyngor ar gyfer cofrestru rhoddion unigol gwerth £10 a mwy.Cytunodd y Prif Weithredwr i wneud ymholiadau ar y cyfyngiad a weithredir gan gynghorau eraill.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Palmer yr argymhelliad yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Peers.O'i roi i bleidlais, cytunwyd ar yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Fod y gwelliant a awgrymwyd, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i roddion gyda chyfanswm gwerth o £100 neu fwy mewn cyfnod o 12 mis gael eu datgan, yn cael ei ychwanegu i’r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 06/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/10/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: