Manylion y penderfyniad

Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Final Business Cases

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Members with the final business cases for solar PV developments at Flint Landfill and Crumps Yard following planning permission and tender exercise to determine capital costs. Members to review the business cases to ensure they are robust prior to final review by Cabinet.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell adroddiad am yr achosion busnes terfynol ar gyfer cynigion i ddatblygu datblygiadau paneli solar ffotofoltäig ar ddau safle tir llwyd (Safle Tirlenwi'r Fflint ac Iard Crumps) yn dilyn casgliad gweithgareddau dwys cyn-datblygu. Roedd caniatâd cynllunio wedi’i roi ar gyfer y datblygiad yn Safle Tirlenwi’r Fflint, a disgwyliwyd penderfyniad am Iard Crumps ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd. Amlinellodd y Cynghorydd Bithell y prif ystyriaethau o’r adroddiad gan gynnwys nifer o fanteision ariannol ac amgylcheddol o’r cynllun a fyddai’n cyfrannu at flaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) fod yr adroddiad yn darparu gwybodaeth dechnegol ac ariannol fanwl am y cynllun.

 

Cyflwynwyd y Peiriannydd Arbed Ynni (Sadie Waterhouse) i’r Pwyllgor, a ddarparodd eglurder o ran y goblygiadau ariannol, gofynion contract a buddion cymunedol. Yn dilyn cais gan y Cadeirydd, cytunodd i ddosbarthu cynlluniau lleoliad safle i’r Pwyllgor.

 

Dywedodd y Cadeirydd y byddai Aelodau’n croesawu rhagor o fanylion am y buddion cymunedol. Siaradodd y Prif Swyddog am newid o ran y strategaeth gaffael i sicrhau buddion amgylcheddol ehangach.

 

Ar ran y Pwyllgor, diolchodd y Cadeirydd i swyddogion am yr adroddiad a chroesawodd ei gyfraniad cadarnhaol tuag at newid hinsawdd.

 

Cynigodd y Cynghorydd Shotton gymeradwyo’r argymhelliad, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Dunbobbin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r Prosiect a’r Achos Busnes ar gyfer datblygu Iard Crumps, Cei Connah, a Safle Tirlenwi’r Fflint ar gyfer defnydd solar ffotofoltäig ar y ddaear.

Awdur yr adroddiad: Sadie Smith

Dyddiad cyhoeddi: 11/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/12/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •