Manylion y penderfyniad

Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the Deposit Local Development Plan (LDP, appendix 1) on the recommendation of Cabinet, to be taken forward for public consultation in line with the timescales in the Revised Delivery Agreement (DA, June 2019).

Penderfyniadau:

Ar ôl datgan cysylltiad personol a oedd yn rhagfarnu ynghynt, gadawodd y Cynghorwyr Bob Connah, David Healey, Gladys Healey, Joe Johnson, Ralph Small ac Andy Williams y Siambr cyn cychwyn trafod yr eitem hon.

 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i geisio cymeradwyaeth i’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i’w archwilio gan y cyhoedd ar gyfer y cyfnod 2015-2030 a oedd i gael ei gyflwyno i’r cyhoedd i ymgynghori arno rhwng 30 Medi ac 11 Tachwedd 2019, fel roedd y Cabinet wedi’i argymell. Roedd hon yn garreg filltir allweddol i alluogi i’r cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill wneud sylwadau ar y Cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd yn rhan o’r amserlen i’r Cyngor gyflawni ei ddyletswydd statudol i fabwysiadu CDLl terfynol.

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Strategaeth gyflwyniad manwl yn trafod y canlynol:

 

·         Beth yw’r CDLl

·         Amserlen y CDLl

·         Y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd

·         Beth mae’r Cynllun yn ei gynrychioli

·         Dogfennau ategol

·         Heriau wrth barhau

·         Ffocws cyson ar gyfer Gr?p y Strategaeth Gynllunio

·         Pwrpas yr ymgynghoriad cyhoeddus

·         Materion a fyddai’n debygol o fod yn rhai dadleuol

·         Cynnydd tai a dyraniadau

·         Sut rydym wedi dewis safleoedd

·         Dyraniadau tai’r CDLl

·         Darpariaeth ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr

·         Darparu isadeiledd

·         Profion cadernid

·         Cymeradwyo’r CDLl i’w archwilio i ymgynghori arno

·         Pwysigrwydd cymeradwyo’r CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd

·         Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cyhoedd ei archwilio

 

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Strategaeth bod hyn yn ganlyniad gwaith sylweddol a wnaed i ddatblygu Cynllun a oedd yn addas i’r diben, yn gadarn ac yn gwneud y mwyaf o’r strategaeth dwf gan gael yr effaith leiaf bosib’ ar gymunedau. Canmolodd y gwaith cadarnhaol a fu yng Ngr?p y Strategaeth Gynllunio ar y mater cymhleth hwn a dywedodd bod ymagwedd y Cyngor at ddarparu tai wedi helpu i ategu ei sefyllfa ynghlwm â’r CDLl.

 

Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i’r Rheolwr Gwasanaeth a’i dîm am eu gwaith a chanmolodd Aelodau Gr?p y Strategaeth Gynllunio a gadeiriwyd gan y Cynghorydd Bithell a gan y Cynghorydd Attridge cyn hynny.

 

Yn ystod y drafodaeth a fu wedyn, diolchodd nifer o’r Aelodau i’r tîm o swyddogion am eu proffesiynoldeb a’u diwydrwydd. Soniodd Aelodau o Gr?p y Strategaeth Gynllunio am effeithiolrwydd y Gr?p wrth wneud penderfyniadau, a diolchwyd iddynt hwythau hefyd am eu cyfraniadau at y broses.

 

Fel Cadeirydd Gr?p y Strategaeth Gynllunio, diolchodd y Cynghorydd Bithell i’r tîm o swyddogion am eu gwaith cynhwysfawr ar y Cynllun ac hefyd i gyd-aelodau ar Gr?p trawsbleidiol y Strategaeth Gynllunio.  Wrth bwysleisio pwysigrwydd parhau i wneud cynnydd ar yr amserlen, dywedodd bod nifer o’r safleoedd posib’ eisoes yn rhai cyhoeddus, wedi’u haddasu gan fân newidiadau a wnaed i ffiniau’r Rhwystr Glas ac aneddiadau. Nododd ganlyniad yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy a oedd i’w adrodd yn ôl i’r Cyngor fis Medi cyn dechrau’r broses ymgynghori gyhoeddus a’r cyfleoedd i Aelodau wneud sylwadau penodol yn nes ymlaen yn y broses fel yr eglurwyd gan y swyddogion.

 

Fel Is-gadeirydd Gr?p y Strategaeth Gynllunio, eiliodd y Cynghorydd Peers y cynnig nad oedd yn gwahardd sylwadau gan Aelodau yn y cam ymgynghori. Cyfeiriodd at effaith newidiadau hwyr i ganllawiau cynllunio cenedlaethol, yr angen i ddeall ymarferoldeb a’i effaith ar y cyflenwad o dai, a phwysigrwydd darparu cysylltiadau â phrif drefi, sy’n cynnwys cludiant cyhoeddus i allu cyrraedd cymunedau ar draws Sir y Fflint. Rhoddodd drosolwg bras o’r gwaith a wnaed gan Gr?p y Strategaeth Gynllunio a chroesawodd y gefnogaeth a oedd ar gael i bob un a ddymunai fynegi pryder yn y broses ymgynghori.

 

Er bod y Cynghorydd Ian Roberts yn cydnabod y gallai Aelodau unigol fod â phryderon penodol, fe’u hatgoffodd mai’r pwrpas ar y cam hwn oedd cymeradwyo’r CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd i gael ei gyhoeddi i’r cyhoedd ymgynghori arno.

 

Siaradodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin o’i blaid, ond rhannodd bryderon ynghylch twf cyflogaeth a chysylltiadau cludiant. Mewn ymateb i gwestiwn ar ddarpariaeth ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth bod y safle ar Bagillt Road yn Nhreffynnon – yr oedd caniatâd cynllunio dros dro ar ei gyfer ar hyn o bryd – yn cyfrannu at gyfanswm yr angen a nodwyd dros y cyfnod.

 

Bu i’r Cynghorydd Richard Jones ailadrodd ei bryderon ynghylch diffyg Cynllun Sir y Fflint ar gyfer y Sir gyfan gan y gallai hwn, yn hytrach na Chynllun cyfredol Glannau Dyfrdwy, fod wedi rhoi gwell sylfaen i’r CDLl.  Wrth bwysleisio pwysigrwydd isadeiledd addas, roedd ganddo bryderon nad oedd y Bwrdd Iechyd Lleol, o bosib’, yn deall effaith y CDLl yn iawn. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth bod y CDLl yn cydymffurfio a’r profion cadernid allweddol, gofynnol yn cynnwys yr un i ystyried yr holl strategaethau cyfredol fel ei sail dystiolaeth. Rhoddodd y Prif Weithredwr sicrwydd bod y Cyngor yn ymgysylltu â’r Bwrdd Iechyd Lleol ar ddarpariaeth gofal iechyd i ategu’r strategaeth dwf.

 

Croesawai’r Cynghorydd Dunbar y cyfle am gyfarfodydd briffio gyda chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned fis Medi.

 

Gan siarad o blaid y Cynllun, nododd y Cynghorydd Paul Shotton y ddau safle strategol a oedd yn darparu 20% o’r holl ofynion tai.

 

Yn dilyn sylwadau blaenorol, mynegodd y Cynghorydd Ellis hefyd bryderon ynghylch darpariaeth gofal iechyd i ategu’r CDLl, yn enwedig am feddygon teulu lleol ac ysbytai ardal.  Mewn ymateb, eglurwyd bod gwaith ar fynd i gael sicrwydd ynghylch capasiti a chynaliadwyedd darpariaeth meddygon teulu ar hyn o bryd a bod y cynllun isadeiledd i ategu’r CDLl yn ddogfen fyw a fyddai hefyd yn helpu’r Bwrdd Iechyd i gynllunio gwasanaeth.

 

Mewn ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd Tudor Jones, cytunodd y swyddogion i ddiwygio’r CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd i gydnabod Caerwys fel tref yn hytrach na phentref drwy’r ddogfen.

 

Er bod y CDLl yn cyfeirio at ddogfennau dan eu teitlau cyfredol, soniodd y Cynghorydd Carolyn Thomas am y Cabinet yn mabwysiadu ffocws ehangach i gyfeirio at Gynllun Glannau Dyfrdwy fel Cynllun Sir y Fflint, gan wneud rhywbeth tebyg ynghlwm â ‘choridor Glannau Dyfrdwy’, i gydnabod yr effaith ar ardaloedd eraill. Dywedodd hefyd y byddai Cynllun Isadeiledd Sir y Fflint yn cael ei rannu yn nes ymlaen.

 

I gloi, diolchodd y Prif Weithredwr i’r Aelodau am eu sylwadau a’u cydnabyddiaeth i’r gwaith a wnaed gan y tîm o swyddogion. Wrth iddo ddiolch, canmolodd y Rheolwr Gwasanaeth am ei ymroddiad wrth ddatblygu’r CDLl.

 

Cyn parhau i bleidleisio, eglurodd y Cadeirydd ei bod yn bwriadu atal ei phleidlais oherwydd sensitifrwydd lleol ynghlwm ag un elfen o’r CDLl.

 

Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion. Gofynnodd y Cynghorydd Heesom i’r cofnodion nodi ei fod wedi ymatal.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod yr Aelodau’n cymeradwyo cynnwys Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint i’w archwilio gan y cyhoedd 2015-2030 i gael ei gyhoeddi er mwyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus arno; a

 

 (b)      Bod yr Aelodau’n awdurdodi’r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Economi a’r Amgylchedd) i wneud unrhyw fân newidiadau o ran geiriad, gramadeg, golygu a chartograffeg i’r CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd a allai ddod i’r amlwg neu fod yn angenrheidiol cyn ymgynghori’n ffurfiol arno i sicrhau cysondeb â sail dystiolaeth gyfredol y CDLl ac i gynorthwyo wrth gyflwyno’r Cynllun yn derfynol.

Awdur yr adroddiad: Andy Roberts

Dyddiad cyhoeddi: 07/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/07/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: