Manylion y penderfyniad

Review of Political Balance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To enable the council to review political balance following the formation of a new political group.


Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i alluogi’r Cyngor i adolygu’r cydbwysedd gwleidyddol yn dilyn ffurfio gr?p gwleidyddol newydd. Dywedodd fod angen i’r Cyngor o dan Reolau Cydbwysedd Gwleidyddol yn Neddf Llywodraeth leol a Thai 1989 a Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 (fel y’i diwygiwyd) adolygu cyfrifiadau cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor yn dilyn ffurfio Gr?p Annibynnol Sir y Fflint ar 17 Mai 2019  gan bedwar Aelod o’r Gr?p Annibynnol Newydd, ac un Aelod yn newid gr?p gwleidyddol ar 5 Mehefin 2019. 

 

                        Adroddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) ar gyfrifo’r cydbwysedd gwleidyddol a phenderfynu ar nifer cywir y seddau i Grwpiau, fel y manylir yn yr adroddiad, ac y dangosir yn atodiad A.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Dyrannu seddau ar Bwyllgorau yn unol â’r cydbwysedd gwleidyddol a ddangosir yn Atodiad A; a

 

(b)       Bod gwybodaeth am unrhyw newidiadau i enwebeion ar gyfer llefydd ar Bwyllgorau’n cael ei rhoi i’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd mor fuan â phosibl.

 

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 23/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: