Manylion y penderfyniad

Internal Audit Charter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To outline to Members the updated Internal Audit Charter.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol adroddiad yngl?n â chanlyniad yr adolygiad diweddaraf o’r Siarter er mwyn bodloni’r gofynion cyfreithiol a rheoleiddio, a’r awgrymiadau a wnaethpwyd yn sgil yr asesiad allanol diweddar o gydymffurfiaeth gwasanaethau. Gwnaed mân newidiadau i adlewyrchu arferion gwaith presennol, terminoleg a swyddi o fewn y Cyngor.

 

Wedi i Sally Ellis ofyn cwestiwn yngl?n ag adran 4.13, cadarnhawyd nad oedd y Rheolwr Archwilio Mewnol yn gyfrifol am unrhyw wasanaethau y tu hwnt i Archwilio Mewnol. Roedd yr adran wedi’i chynnwys yn y Siarter fel y gellid cyflwyno trefniadau diogelu priodol pe byddai pethau’n newid yn y dyfodol.

 

Rhoes y Rheolwr Archwilio Mewnol eglurhad i’r Cynghorydd Paul Johnson o’r amrywiaeth o sgiliau a chymwysterau oedd gan aelodau’r tîm Archwilio Mewnol, a oedd yn bodloni gofynion y Cod Moeseg yngl?n â chymhwysedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol fel y’i diwygiwyd.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/06/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: