Manylion y penderfyniad

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2019/2048

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2019/2048.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cyng. Sean Bibby, Aelod Cabinet Dros Dro Tai, yr adroddiad i ystyried Cynllun Busnes NEW Homes ar gyfer 2019/2048.Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd fod y Cynllun Busnes yn nodi elfennau allweddol y Strategaeth Ddatblygu arfaethedig i gynyddu nifer yr eiddo rhent fforddiadwy yn ystod y tair blynedd nesaf.Soniodd am y prif ystyriaethau, a nodir yn yr adroddiad, a chyfeiriodd at Gynlluniau Busnes, Strategaeth Ddatblygu a Chynllun Perfformiad NEW Homes (gweler yr adroddiadau).

 

                        Yn ystod y drafodaeth ymatebodd y Rheolwr Rhaglenni Tai i gwestiynau’r Cyng. Rosetta Dolphin yngl?n â’r ddarpariaeth yn y Strategaeth Ddatblygu arfaethedig i ddiwallu anghenion pobl h?n.Ymatebodd hefyd i sylwadau pellach gan y Cyng. Dolphin yngl?n â NEW Homes yn rhoi'r gorau i ddarparu gwasanaeth rheoli gosodiadau ar gyfer landlordiaid preifat.

 

Soniodd y Cyng. Ted Palmer am y trafodaethau a gafodd gyda’r Aelod Cabinet blaenorol yngl?n â chodi rhandai meddiannaeth sengl ar safle hen Ysgol y Fron yn Nhreffynnon.Dywedodd y Rheolwr Rhaglenni Tai nad oedd yn ymwybodol o’r drafodaeth ond y byddai’n siarad gyda'r Cyng. Palmer ar ôl y cyfarfod.

 

            Yn ystod y drafodaeth ar y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol holodd y Cyng. Mike Reece ynghylch hen safle Depo Canton.Dywedodd y Prif Swyddog fod cynllun yn bosibl yn dibynnu ar ganlyniad y trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

 

Cafodd y swyddogion eu llongyfarch gan yr Aelodau am lwyddiannau NEW Homes hyd yma.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Bod y Pwyllgor yn cefnogi Cynllun Busnes NEW Homes ar gyfer 2019/48; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r cynnydd mewn Benthyca Darbodus drwy’r Cyngor (hyd at £20 miliwn) i’w fenthyg i NEW Homes at ddibenion datblygu a phrynu cartrefi newydd, ar yr amod bod NEW Homes yn cwrdd â’r paramedrau benthyg cytunedig.

 

Awdur yr adroddiad: Melville Evans

Dyddiad cyhoeddi: 15/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 01/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •