Manylion y penderfyniad

Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2018/19.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd) Adroddiad Monitro Diwedd Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2018/19. Eglurodd fod yr adroddiad yn cyflwyno'r drefn o fonitro cynnydd ar flaenoriaeth Cyngor Gwyrdd, Cynllun y Cyngor a nododd mai’r risg allweddol oedd diffyg Arian Llywodraeth Ganolog.

 

Darparodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) wybodaeth gefndir ac amlygodd rai o’r ardaloedd cadarnhaol. Mewn ymateb i gwestiwn a gododd y Cynghorydd Dunbobbin am Statws Coch Melyn Gwyrdd 4.1.1.2 yn cael ei nodi fel gwyrdd er mai dim ond 50% oedd wedi’i gwblhau,cytunodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) i edrych mewn i’r mater ac adrodd yn ôl i’r Pwyllgor.

 

Cododd y Cynghorydd Evans bryder am fynd â PVC i Safleoedd Ailgylchu Nwyddau’r Cartref a gofynnodd a oedd polisi newydd wedi cael ei gyflwyno mewn safleoedd penodol. Cadarnhaodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) nad oedd unrhyw newidiadau polisi wedi digwydd ac y byddai'n ymchwilio i’r mater ac ymateb i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Nid oedd y Cynghorydd Dolphin yn cytuno â Statws Gwyrdd ar gyfer trwsio a chynnal y ffyrdd ac roedd yn teimlo y dylai fod yn oren. Awgrymodd bod Goruchwylwyr y Priffyrdd yn cysylltu â Chynghorwyr i gael gwybod beth oedd y problemau, ac mewn rhai achosion, bod angen cerdded drwy'r ardaloedd yn hytrach na gyrru drwyddynt..

 

Soniodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Strydwedd a Chefn Gwlad am y cydnabyddiaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i roi i Sir y Fflint am fod ganddynt y ffyrdd sy’n cael eu cynnal orau yng Nghymru a dywedodd bod Aelodau yn ymwybodol o’r gostyngiad mewn arian oedd wedi digwydd dros y 10 mlynedd diwethaf hefyd.

 

Llongyfarchodd y Cadeirydd y Swyddogion am y ffordd y cafodd yr arian ychwanegol gan LlC ei ddyrannu mewn ffordd effeithlon a chyflym.

 

Cefnogwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Bibby a chawsant eu heilio gan y Cynghorydd Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 16/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 17/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/09/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: