Manylion y penderfyniad

Digital Connectivity Development

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update Committee Members on the development of digital infrastructure in North Wales and in Flintshire

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr Menter ac Adfywio adroddiad ar ddatblygu seilwaith digidol yng ngogledd Cymru a Sir y Fflint.Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd fod yr adroddiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith digidol sydd wedi’i wneud hyd yma gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac, yn benodol, datblygiad Strategaeth Cysylltedd Digidol y rhanbarth. Mae’r adroddiad hefyd yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol sy’n cael ei ddatblygu i ddiogelu cyllid gan Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU.

 

Darparodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybodaeth gefndir a chyflwynodd yr ystyriaethau allweddol, a nodir yn yr adroddiad, o ran Strategaeth Cysylltedd Digidol Gogledd Cymru a’r rhaglen Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol.

 

Gofynnodd y Cyng. Ted Palmer a fyddai datblygiadau preswyl newydd Sir y Fflint yn manteisio ar y buddsoddiad yn y rhwydwaith ffibr.Eglurodd y Rheolwr Rhaglenni Tai fod modd i dai Cyngor newydd elwa ar well cysylltedd digidol.

 

Yn ystod y drafodaeth ymatebodd t Rheolwr Menter ac Adfywio i gwestiynau’r Cyng. Rosetta Dolphin yngl?n â mynediad i’r rhwydwaith a mapio safleoedd strategol allweddol ar gyfer gogledd Cymru ac eiddo preswyl ‘gwyn’ yng ngogledd Cymru fel y nodir ar dudalennau 29 a 36 yr adroddiad.

 

Siaradodd y Cyng. Patrick Heesom am yr angen i wella mynediad ar gyfer cymunedau.Mewn ymateb i gwestiynau pellach gan y Cyng. Heesom, dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod y Cyngor yn darparu mynediad wyneb yn wyneb a thros y ffôn i wasanaethau yn ogystal â darpariaeth ar-lein.Cyfeiriodd at fanteision buddsoddi yn y rhwydwaith ffibr a dywedodd fod y cynnig Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol ar hyn o bryd yn fuddsoddiad gwerth £9 miliwn yn y rhanbarth.Byddai darparu band eang ffibr llawn yn golygu cysylltedd o ansawdd uchel sydd fel rheol ond ar gael mewn ardaloedd trefol mawr a byddai hefyd yn gwella mynediad mewn lleoliadau anghysbell a gwledig.Byddai’r gwell cysylltedd i eiddo’r Cyngor drwy’r rhaglen hon hefyd yn creu cyfleoedd i wella gwasanaethau drwy dechnoleg sy’n addas i’r dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r cynnydd a wneir i greu a gweithredu rhaglen uchelgeisiol ar gyfer cysylltedd digidol yng ngogledd Cymru.

 

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 15/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 01/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: