Manylion y penderfyniad

Fixed Penalty Notices for Fly Tipping Events

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To enable powers under the Environmental Protection Act to be deployed to issue Fixed Penalty Notices for fly tipping.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ynghylch Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer Tipio Anghyfreithlon, a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth i gyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer mân achosion o dipio anghyfreithlon.

 

            Roedd y Cyngor yn derbyn tua mil o adroddiadau am dipio anghyfreithlon yn y Sir bob blwyddyn. Roedd rhai o’r rheiny’n achosion sylweddol eu maint ond roedd y mwyafrif helaeth yn bethau bychain fel sachau bin du a nwyddau mawr o’r cartref. Nid oedd yn briodol rhoi Rhybudd Cosb Benodol ymhob achos o dipio anghyfreithlon, ac mewn achosion mwy difrifol, erlyniad o hyd a fyddai’r ffordd fwyaf effeithiol o fynd i’r afael â’r sefyllfa.

 

            Gallai awdurdodau lleol bennu swm y Rhybudd Cosb Benodedig am dipio anghyfreithlon rhwng £150 a £400, a phennu swm safonol o £200. Gellid cynnig swm o £120 i rai oedd yn talu’n gynnar, a gallai awdurdodau lleol gadw’r arian i’w roi at gostau mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon.  Awgrymwyd pennu swm o £200 ar gyfer y Rhybudd Cosb Benodedig yn Sir y Fflint i ddechrau, a chadw golwg ar hyn yn y flwyddyn gyntaf. Byddai’r cyfnod safonol cydnabyddedig o 14 diwrnod ar gyfer taliad yn berthnasol a chynigiwyd bod swm gostyngol o £120 yn cael ei gynnig, os telid y Rhybudd Cosb Benodedig ymhen 10 diwrnod.

 

Roedd y Cynghorydd Bithell o’r farn y dylid pennu swm yn nes at ben uchaf yr ystod, gan y byddai hynny’n atal mwy o bobl rhag troseddu. Esboniodd y Prif Weithredwr ei bod yn rhesymol pennu’r swm tua chanol yr ystod gan mai cynllun newydd oedd hwn ac na chodwyd dirwyon yn yr ardal o’r blaen. 

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo defnyddio’r ddeddfwriaeth newydd i gyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer mân droseddau tipio anghyfreithlon;

 

 (b)      Pennu swm o £200 ar gyfer y Rhybudd Cosb Benodedig, a gostyngiad o £80 am dalu’n gynnar; ac

 

 (c)       Y dylid adolygu swm y Rhybudd Cosb Benodedig ymhen blwyddyn, a dirprwyo awdurdod i’r Prif Swyddog, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet a deiliad y Portffolio, amrywio lefel y ddirwy os oedd angen.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 15/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/01/2019

Accompanying Documents: