Manylion y penderfyniad

Six Month Review of the Revised Car Parking Charges

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To review the impact of the new car parking charging and tariffs six months after their introduction.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad yngl?n â’r Adolygiad Chwe Mis o Ffioedd Parcio Ceir.

 

            Ers cyflwyno’r drefn newydd o godi tâl derbyniwyd nifer o awgrymiadau yngl?n â diwygio’r drefn gan amrywiaeth o unigolion, cwmnïau a chyrff cyhoeddus. Aseswyd pob un o’r awgrymiadau hynny a’u pwyso a mesur yn erbyn y strategaeth bresennol, ac fe’u cyflwynwyd yn awr fel awgrymiadau ymarferol neu anymarferol, yn unol â therfynau’r strategaeth a gymeradwywyd.

 

            Roedd rhestr lawn o’r awgrymiadau yn atodiad 3 i’r adroddiad, ynghyd ag asesiad o’u derbynioldeb yn ôl y strategaeth. Roedd rhestr hefyd o’r awgrymiadau hynny na ellid eu hystyried am eu bod yn mynd yn groes i’r strategaeth parcio gyffredinol a’r egwyddorion a gyflwynwyd yn yr adroddiad i’r Cabinet fis Mawrth 2018.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Thomas argymhelliad ychwanegol, sef ‘Bod swyddogion yn diwygio’r trwyddedau fel bod gweithwyr rhan-amser yn medru prynu rhai rhatach nad ydynt yn ddilys ar hyd yr wythnos’, a chefnogwyd hynny.

 

Rhannodd Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd fanylion yngl?n â’r trafodaethau a gafwyd yng nghyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd ar 11 Rhagfyr 2018, a oedd yn cynnwys:

 

·         Cais am ddau le parcio yn benodol i’r Heddlu yn Nhreffynnon;

·         Roedd angen buddsoddi yn y meysydd parcio, yn enwedig er mwyn trwsio’r tyllau;

·         Lleoedd parcio i’r anabl i aros yn rhad ac am ddim;

·         Preswylwyr yn methu â pharcio y tu allan i’w tai ar Stryd Alexander yn Shotton oherwydd y taliadau yn y maes parcio gerllaw;

·         Cryfhau’r timau gorfodi; ac

·         Angen dull gweithredu mwy lleol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Peers gael gwared â chyfyngiad rhif 2, ‘bod unrhyw gynnig yn cyflawni egwyddorion strategaeth parcio ceir y Cyngor ac y byddai’n hyrwyddo rheolaeth o’r rhwydwaith parcio ceir er mwyn darparu lleoedd i barcio, a thrwy hynny fynediad i ganol trefi’ wrth wneud unrhyw gynigion i ddiwygio neu gefnogi taliadau meysydd parcio gan Gynghorau Tref, ond trechwyd y cynnig mewn pleidlais. Cafwyd pleidlais ar yr argymhellion a gyflwynwyd yn yr adroddiad i’r Cabinet, ac fe’u cymeradwywyd.

 

Yn dilyn cwestiwn gan y Cynghorydd Bithell, esboniodd y Prif Swyddog fod yr adroddiad yn rhoi esboniad llawn o’r pedwar rheswm dros beidio â chyflawni’r incwm o £240,000 a ragwelwyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi cynnwys yr adroddiad yngl?n â’r adolygiad chwe mis o’r trefniadau parcio ceir a gyflwynwyd fis Mai 2018;

 

 (b)      Cymeradwyo’r newidiadau cysylltiedig yn y trefniadau talu, ar sail y farn eu bod o fewn terfynau a chyfyngiadau’r strategaeth gyffredinol;

 

 (c)       Y dylid adolygu’r trefniadau parcio ceir a’r taliadau mewn gorsafoedd rheilffordd a chyflwyno’r dewisiadau mewn adroddiad i’r Cabinet ymhen tri mis; a

 

 (ch)    Bod swyddogion yn diwygio’r trwyddedau fel y gallai gweithwyr rhan-        amser brynu rhai rhatach nad ydynt yn ddilys ar hyd yr wythnos.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 15/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/01/2019

Accompanying Documents: