Manylion y penderfyniad

Pay Policy Statement for 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To adopt the Pay Policy Statement for 2019/20.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar y Datganiad ar Bolisïau Tâl ac eglurodd fod gofyn i’r holl awdurdodau lleol gyhoeddi Datganiad ar Bolisïau Tâl yn flynyddol.Hwn oedd y seithfed datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan y Cyngor.

 

            Dywedodd yr Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol fod yr Archwiliad Tâl Cyfartal wedi ei atodi i’r adroddiad er gwybodaeth.

 

            Roedd y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn ffurfio elfen allweddol o ymagwedd y sefydliad i reoli ei weithlu'n gyffredinol ac, yn benodol, gwobrwyo a chydnabod a oedd yn un o bum blaenoriaeth strategol Strategaeth y Bobl 2016-19.

 

            Yr adrannau oedd yn destun gwelliant yn ystod y flwyddyn oedd:

 

  • Adran 6 - roedd y Llywodraeth ers peth amser wedi bod yn cynllunio i osod cap ar daliadau gadael y Sector Cyhoeddus o £95,000 a phroses adfer o ran taliadau gadael y Prif Weithredwr lle'r oedd amodau penodol yn weithredol. Byddai unrhyw newidiadau yn cael eu heffeithio gan Ddeddf Menter 2016. Roedd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymreig i ‘lacio’ unrhyw reoliadau a wnaed.Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad roedd disgwyl ymgynghoriad ar reoliadau drafft a fyddai wedyn yn rhoi unrhyw bwerau i Weinidogion Cymreig i benderfynu'r ymagwedd yng Nghymru; ac
  • Adran 11 – daethpwyd i un cytundeb ar bolisi tâl newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Datganiad ar Bolisïau Tâl ar gyfer 2019/20, a nodi’r Archwiliad Tâl Cyfartal diweddaraf.

 

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 18/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 29/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 29/01/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: