Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Internal Audit Department.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol er ystyriaeth, ac i roi cyfle hefyd i adnabod anghenion hyfforddiant. Ar ben hynny, byddai’r Pwyllgor yn cael sesiynau gwybodaeth cyn cyfarfodydd am ddarnau allweddol o waith megis hyfforddiant ar y Datganiad Cyfrifon (câi’r cyfrifon drafft eu hystyried yn y cyfarfod nesaf).

 

Dywedodd Sally Ellis y cyflwynid Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiynau Clwyd gyda chyfrifon y Cyngor yn y cyfarfod fis Gorffennaf.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Johnson, cadarnhawyd y byddai’r eitem yngl?n â Rheoli Contractau i’w thrafod fis Medi yn cynnwys rheoli perfformiad contractwyr, gan adlewyrchu’r drafodaeth gynharach yngl?n â’r adroddiad archwilio coch.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/06/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: