Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (month 8)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide the latest revenue budget monitoring position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account – based on actual income and expenditure as at Month 8, and with forward projections to the year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/19 (mis 8), a oedd yn nodi’r sefyllfa ddiweddaraf o ran monitro’r gyllideb refeniw yn 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.  Roedd yr adroddiad yn cyflwyno’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hi ym Mis 8 o’r flwyddyn ariannol, os nad oedd unrhyw newidiadau.

 

Cyfeiriwyd yn yr adroddiad at effaith y grantiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i dalu costau oedd yn gysylltiedig â Chefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, a oedd yn werth £0.611 miliwn i gyd.  

 

Roedd y Cyngor wedi cael cadarnhad o’i ddyraniad o’r £7.5 miliwn a gyhoeddwyd tuag at Godiadau Cyflogau Athrawon, a fyddai’n cael ei drosglwyddo’n llawn i’r ysgolion.

 

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant cyfalaf o £1 miliwn ar gyfer adnewyddu ffyrdd – roedd y dewisiadau o ran defnyddio’r grant hwnnw dan ystyriaeth, a byddai adroddiadau yn y dyfodol yn sôn am unrhyw effaith ar refeniw.

 

Y sefyllfa a ragwelid ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

 

Cronfa’r Cyngor

 

  • Gwarged gweithredol o £0.026 miliwn (£0.325 miliwn ym Mis 7); a
  • Balans disgwyliedig yn y gronfa at raid ar 31 Mawrth 2019 o £7.689 miliwn a ostyngodd i £5.789 miliwn ar sail y cyfraniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer cyllideb 2019/20.

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

 

  • Rhagwelid y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.067 miliwn yn is na’r gyllideb; a
  • Rhagwelwyd y byddai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2019 yn £1.165 miliwn.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys rhagamcan o sefyllfa Cronfa'r Cyngor; rhagamcan o sefyllfa pob portffolio; lleoliadau y tu allan i’r sir; Strydwedd a Chludiant;; olrhain risgiau yn ystod y flwyddyn a materion oedd yn dod i'r amlwg; cyflawni arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn ystod y flwyddyn; risgiau eraill a gâi eu holrhain; ymchwiliad annibynnol i gam-drin plant yn rhywiol; incwm; incwm o ailgylchu; ysgolion – risgiau ac effeithiau; materion eraill yn ystod y flwyddyn; cronfeydd wrth gefn a balansau; a chronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi.

 

Ni chafwyd unrhyw sylwadau ar y mater yn dilyn cyfarfod diweddar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr bod y Pwyllgor hwnnw wedi cael yr wybodaeth y gofynnodd amdano yn ei gyfarfod fis Rhagfyr.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2019; a

 

 (b)      Nodi lefel derfynol ddisgwyliedig y balansau ar y Cyfrif Refeniw Tai.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 15/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/01/2019

Accompanying Documents: