Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Education & Youth Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

 

 

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol (Atodiad 1), sydd wedi’i diweddaru ers y cyfarfod diwethaf.Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 25 Gorffennaf yn gyfarfod ar y cyd efo’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Cyfeiriodd yr Hwylusydd at gamau gweithredu’r cyfarfod blaenorol ac adroddodd ar y canlyniadau (gweler Atodiad 2 yr adroddiad).Dywedodd fod gwybodaeth hefyd wedi’i chynnwys ar benderfyniad y Cabinet yngl?n ag ystyried yr Adolygiad o’r Polisi Trafnidiaeth yn ôl Disgresiwn – adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad, yn y cyfarfod ar 18 Mehefin, ac ystyried yr hysbysiad o gynnig, a gyflwynwyd gan y Cynghorydd David Healey i gyfarfod o'r Cyngor Llawn ar 18 Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)         Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd;

 

(b)         Awdurdodi’r Hwylusydd, ar ôl ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)      Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu heb eu cwblhau.

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 25/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/06/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Accompanying Documents: