Manylion y penderfyniad

Strategic Equality Plan Annual Report 2016/18 and Welsh Language Annual Monitoring Report 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

Approve the Council’s final Welsh Language Standards Annual Report 2017/18 and Strategic Equality Plan Annual Report 16/18 prior to publication.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol adroddiad i gyflwyno Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016/18 ac Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18.   Darparodd wybodaeth gefndir ac egluro bod yr adroddiad yn darparu trosolwg o gynnydd o ran cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb a Safonau'r Gymraeg, ac yn nodi meysydd i'w gwella.

 

Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryderon nad oedd lles pobl ifanc yn cael ei adlewyrchu'n ddigonol yn y Cynlluniau.   Cytunodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y bydd yn cynnwys esiamplau o waith a wnaed ar gyfer pobl ifanc a phobl h?n yn y dyfodol.   

 

Mynegodd y Cynghorydd Tudor Jones yr effaith a'r cyfle sydd gan yr Aelodau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn eu cymunedau lleol.  Holodd y Cynghorydd Jones a oedd canlyniad archwiliad sgiliau'r Gymraeg yn cynnwys gweithwyr sy’n gweithio mewn ysgolion.   Eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol fod yr hyn a adroddir ar Safonau’r Gymraeg yn canolbwyntio’n bennaf ar weithwyr a bod hyrwyddiad drafft yr iaith Gymraeg yn cynnwys cymunedau.   Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd y byddai arolwg Cymraeg gweithlu’r Cyngor yn cynnwys yr Aelodau yn y dyfodol.

 

Holodd y Cadeirydd beth oedd cyfartaledd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer awdurdodau lleol; byddai ymateb yn cael ei anfon ar e-bost at aelodau’r Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i bryder gan y Cadeirydd o ran hyrwyddo ymgysylltiad gyda hyfforddiant cydraddoldeb, eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol eu bod yn hyrwyddo drwy'r Infonet a thrwy dimau rheoli gwasanaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiadau blynyddol a’r meysydd o gynnydd ar gyfer gwelliant sydd wedi’u nodi; a

 

(b)       Bod arolwg Cymraeg gweithlu’r Cyngor yn cynnwys yr Aelodau yn y dyfodol.  

Awdur yr adroddiad: Fiona Mocko

Dyddiad cyhoeddi: 09/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: