Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ddrafft gan fanylu ar yr eitemau a oedd fod i gael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor. Yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, dywedodd bod dyddiad pob cyfarfod yn y dyfodol wedi cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol. Awgrymodd, yn dilyn y cyfarfod ac mewn ymgynghoriad â’r Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd a’r Prif Swyddogion, fod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei phoblogi a’i hystyried gan y Pwyllgor fel yr eitem gyntaf ar agenda’r cyfarfod nesaf. Cytunodd y Pwyllgor â’r awgrym.

 

            Holodd y Cynghorydd George Hardcastle a allai’r Pwyllgor gael diweddariad ar y Cytundebau Lefel Gwasanaeth i denantiaid gan ei fod wedi cael pryderon gan denantiaid a oedd yn gorfod talu am wasanaethau nad oeddent yn eu defnyddio. Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Dai ei fod newydd ofyn am nodyn briffio ar y mater hwn a sicrhaodd y Pwyllgor y byddai tenantiaid a oedd wedi gorfod talu am wasanaeth nad oeddent yn ei ddefnyddio yn cael iawndal. Cytunodd i ddod â chopi o’r nodyn briffio i Aelodau’r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Diwygio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 10/07/2018

Dyddiad y penderfyniad: 16/05/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/05/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: