Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 2 Medi 2020.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 30 MEDI 2020

 

Applications reported for determination (A = reported for approval, R= reported for refusal)

Dogfennau ychwanegol:

7.1

059999 - Amlinellol - Cais amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôl i ddatblygu tir i ddarparu parc cabanau sy'n cynnwys cabanau unllawr a deulawr, swyddfa i'r safle gyda siop a chyfleuster llogi beiciau yn Northop Country Park, Llaneurgain pdf icon PDF 126 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

7.2

061154 - Cais llawn - Cais am ddatblygiad preswyl o 90 o unedau llety preswyl (a 40% o'r rheini'n rhai fforddiadwy a byw â chymorth), mannau agored cyhoeddus, gwaith tirlunio, mynedfa i gerbydau a cherddwyr, gwelliannau i isadeiledd ffyrdd a llwybrau cerdded lleol ym Mhlas Aney, Ffordd Rhuthun, yr Wyddgrug pdf icon PDF 202 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

7.3

061429 - Amlinellol - Annedd newydd yn 2 Wood Green, yr Wyddgrug pdf icon PDF 94 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

7.4

061158 - Cais llawn - Newid defnydd - siop llawr gwaelod i uned breswyl yn 71 Church Road, Bwcle pdf icon PDF 88 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

7.5

058946 - A - Full Application - Proposed residential development at Factory 2, Ponybodkin Hill, Leeswood pdf icon PDF 101 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

7.6

061171 - Cais llawn - Adeiladu adeilad deulawr newydd a chodi 2 d?r 27m o uchder yn of new two storey building and erection of 2 No. 27m high towers at Valspar, Parkway, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 72 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol: