Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

56.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar eitem 6.6 (058583) ar y rhaglen, datganodd y Cynghorydd Dunbar gysylltiad personol sy’n rhagfarnu gan ei fod yn llywodraethwr Ysgol Gynradd Gwepra a fyddai’n elwa o gyfraniad ariannol addysg pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo.  Byddai’n gadael yr ystafell ar gyfer yr eitem honno ac ni fyddai’n cymryd rhan yn y drafodaeth na’r bleidlais.

 

Ar eitem 6.1 (058489) ar y rhaglen, dynododd y Cynghorydd Hutchinson y byddai’n siarad fel Aelod lleol, a datganodd gysylltiad personol sy’n rhagfarnu gan ei fod yn berchen ar dir gerllaw safle’r cais.  Roedd y Cynghorydd Hutchinson wedi cael caniatâd gan y Pwyllgor Safonau i siarad ar yr eitem.

57.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4366&Ver=4&LLL=1

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 283 KB

Dogfennau ychwanegol:

58.

Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Chwefror 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 6 Chwefror 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

59.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) at y sylwadau hwyr a chynghorodd bod yr eitem ganlynol wedi’i hargymell i’w gohirio, er mwyn canfod a oedd y cyfraniadau addysg yn cydymffurfio â rheoliadau CIL.  Pe cytunwyd gohirio, byddai’r eitem yn cael ei dwyn yn ôl i’r cyfarfod nesaf.

 

Eitem 6.4 ar y Rhaglen - Cais Llawn – Codi 32 o anheddau ar dir ar Ffordd Penarlâg, Penyffordd (059352)

 

Cynigodd y Cynghorydd Lloyd ohirio a gafodd ei eilio gan y Cynghorydd Dunbar.  Ar gael ei rhoi i’r bleidlais, cafodd yr eitem ei gohirio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Gohirio eitem 6.4 (059352) ar y rhaglen tan y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor am y rhesymau a nodwyd.

60.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

60a

058489 - R - Cais Amlinellol i ddymchwel Rhif 81 Drury Lane a chodi hyd at 66 o anheddau yn 81 Drury Lane, Bwcle. pdf icon PDF 141 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn unol ag argymhelliad y  swyddog.

60b

057165 - A - Cais Llawn - Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu 13 o dai a 4 fflat yn Mill Lodge, Mill Lane, Bwcle. pdf icon PDF 88 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

60c

059387 - R - Cais amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar Megs Lane, Bwcle. pdf icon PDF 148 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

60d

059352 - A - Cais Llawn - Codi 32 o anheddau ar dir ar Ffordd Penarlâg, Penyffordd. pdf icon PDF 136 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

GOHIRIWYD er mwyn penderfynu ar ganlyniad y sylwadau hwyr mewn perthynas â'r cyfraniad addysg yn cydymffurfio â rheoliadau CIL.

60e

059029 - A - Ail-raddio safle yn ôl weithredol er mwyn creu cae gwastad ar gyfer padog ceffylau a chodi stablau, plannu llwyni newydd o fath brodorol a chodi ffensys i nodi ffiniau ac i ddibenion diogelwch yn Ashwood House, Church Lane, Aston Hill, Ewlo. paddock pdf icon PDF 73 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

60f

058583 - A - Cais Llawn - Adeiladu 33 annedd a gwaith cysylltiol, ar ôl dymchwel yr annedd bresennol a'r adeiladau allanol yn Broad Oak Holding, Ffordd yr Wyddgrug, Llaneurgain. pdf icon PDF 155 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

60g

054077 - A - Cais Amlinellol - Datblygiad Preswyl o 16 Annedd gyda manylion mynediad yn Pandy Garage, Ffordd Caer, Oakenholt. pdf icon PDF 120 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

60h

057737 - Apêl gan Mr. S. Bank yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i newid defnydd tir er mwyn storio ceir a faniau dros dro yn Wood Farm, Deeside Lane, Sealand - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 62 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

60i

058024 - Apêl gan Mr. C. Walsh yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i newid defnydd ac ymestyn annedd i ffurfio t? amlfeddiannaeth yn 46 Gladstone Road, Brychdyn - CANIATAWYD. pdf icon PDF 59 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

60j

058147 - Apêl gan Mr. a Mrs C. Patrick yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i ffurfio estyniadau dormer i flaen a chefn annedd yn 13 Moorcroft, New Brighton - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 55 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

61.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd 19 aelod o’r cyhoedd ac un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents