Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Item 3 - Late Observations pdf icon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMedi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO - 2 HYDREF 2019

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

060160 - R - Cais amlinellol i ddymchwel 81 Drury Lane a chodi 66 o anheddau yn 81 Drury Lane, Bwcle. pdf icon PDF 250 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.2

058968 - A - Cais Llawn - Datblygiad Preswyl o 20 fflat yn Park House, Parc Busnes Broncoed, Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 149 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.3

060131 - A - Diwygio Llain 36 - Darparu Ystafell Haul yn 2 Ffordd yr Hydref Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 174 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.4

059663 - A - Cais Llawn - Atgyweirio ac ailwampio adeiladau hen ysbyty hanesyddol gwag (rhestredig), gyda thai/fflatiau newydd cysylltiedig i greu cyfanswm o 89 o anheddau yn yr hen Ysbyty Lluesty, Hen Ffordd Caer, Treffynnon. pdf icon PDF 317 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.5

060270 - A - Cais Llawn - Codi Estyniad i Adeilad Diwydiannol Presennol (Dosbarth Defnydd B2), Ynghyd â Gwaith Tirlunio Cysylltiedig, Iard Gwasanaeth a Seilwaith Draenio yn Smurfit Kappa, Maes Gwern, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 173 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.6

060319 - R - Cais Amlinellol ar gyfer Datblygiad Preswyl ar Dir i'r Dwyrain o Vounog Hill, Penyffordd. pdf icon PDF 439 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.7

059862 - A - Cais Llawn - Gosod fferm solar 2MW ar y ddaear a'i gweithredu, ynghyd â seilwaith cysylltiedig gan gynnwys: storfeydd batri, is-orsaf, unedau gwrthdroi/trawsnewid, mesurau diogelwch a lôn fynediad yn Safle Tirlenwi y Fflint, Castle Park, Fflint. pdf icon PDF 155 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad am Apêl

Dogfennau ychwanegol:

6.8

058874 - Apêl gan Ms N. Young yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cymeradwyo manylion a gadwyd yn ôl drwy amod 17 (datganiad dull ar gyfer adfer to) a 20 (insiwleiddio arfaethedig) ynghlwm i ganiatâd cynllunio cyf: 057421 yn Fferm Pen y Cafn, Rhydymwyn - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 147 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.9

059124 – Apêl gan Mr. S Lloyd yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i ddymchwel annedd presennol a chodi 3 thy tref a garej a mynedfa i gerbydau newydd yn Parkfield, Ffordd Llanasa, Gronant - CANIATAWYD pdf icon PDF 173 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.10

059047 - Apêl gan Mr. I. Thomas yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cais amlinellol i adeiladu byngalo ar wahân yn 19 Higher Common Road, Bwcle - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 135 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents