Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

44.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol ag eitem rhif 6.1 ar y rhaglen – Cais Llawn – Codi 28 o randai 2 ac 1 ystafell wely (ar gyfer pobl dros 55 oed) a 3T? (gyda 100% o gyfanswm y rhaglen yn Dai Fforddiadwy), mynediad a pharcio cysylltiedig, gan gynnwys dymchwel cyn dafarn y Boars Head Inn, Ffordd Treffynnon, Ewlo, gan fod aelod o’r teulu yn cael ei gyflogi gan un o’r cyd ymgeiswyr. 

 

Eglurodd y Cynghorydd Peers ei fod wedi gwneud cais am ollyngiad o’r Pwyllgor Safonau i’w alluogi i siarad ac aros yn yr ystafell yn ystod y drafodaeth ar yr eitem.Roedd y Pwyllgor Safonau wedi penderfynu fod ei gysylltiad â'r cais yn un personol yn unig ac nad oedd angen gollyngiad arno. Ystyriodd y Pwyllgor Safonau hefyd y rheswm am ei gais ac roedd wedi penderfynu na fyddai canlyniad y cais yn cael effaith ar yr aelod o'r teulu i'r graddau fod y cysylltiad yn bersonol ac yn rhagfarnu.Dywedodd y Cynghorydd Peers ei fod felly yn gallu siarad a phleidleisio ar y cais.

45.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hychwanegu i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4366&Ver=4&LLL=1

late observations form 09.01.19 pdf icon PDF 52 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhaucofnodion y cyfarfod ar 5 Rhagfyr, 2018 fel cofnod cywir.

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018.

 

Cywirdeb

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at ei ddatganiad o gysylltiad yn ymwneud ag eitem 6.1 ar y rhaglen a gofynnodd am i’r cofnodion gael eu diwygio i adlewyrchu ei fod wedi dweud y byddai’n gadael yr ystafell cyn y drafodaeth ac na fyddai’n pleidleisio ar yr eitem.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn amodol ar y newid uchod, cymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

47.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Ni chafwyd unrhyw argymhellion gan swyddogion.

48.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adorddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi penderfyniadau fel y dangosir ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

48a

058296 - A - Cais llawn - Codi 30 o randai 2 ac 1 ystafell wely (dros 55) a 3 ty (cyfanswm y rhaglen yn 100% o dai fforddiadwy), mynediad cysylltiol a pharcio, yn cynnwys dymchwel t? cyhoeddus blaenorol Boars Head Inn, Ffordd Treffynnon, Ewlo. pdf icon PDF 159 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

48b

059026 - A - Cais Llawn - Codi 59 o anheddau a gwneud gwaith cysylltiedig yn Issa Farm, Ffordd Bryn, Bryn y Baal, Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 124 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

49.

AELODAU'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd 5 aelod o’r cyhoedd ac un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents