Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

67.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

O ran eitem 6.1 (059217), datganodd y Cynghorydd Christine Jones gysylltiad presennol a chysylltiad sy’n rhagfarnu oherwydd bod gan aelod o’i theulu garafán ar y safle.  Byddai’n ymadael â’r ystafell cyn y drafodaeth a’r bleidlais.

68.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd dim.

69.

Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arEbrill 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Ebrill 2019 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

70.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio’r un o’r eitemau.

71.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

71a

059217 - A - Cais Llawn - Estyniad i'r maes pebyll a charafanau teithiol presennol i ddarparu llety ymwelwyr ychwanegol a thirlunio ac isadeiledd cysylltiol yn The Ridings, Babell. pdf icon PDF 142 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, yn groes i argymhelliad swyddog, ar y sail ganlynol:

 

Mae’r estyniad ar raddfa annerbyniol; mynedfa ac allanfa aneglur a pheryglus; nid yw’n cydymffurfio â’r canllawiau ym mholisi T6; byddai’n golygu gorddefnyddio’r safle a’r fynedfa; nid yw’n gydnaws â chymeriad yr ardal.

71b

059399 - A - Cais Llawn - Cynnig i godi 51 annedd gan gynnwys priffyrdd, man agored cyhoeddus, tirlunio a phob gwaith cysylltiedig yng Nghroes Atti, Ffordd Caer, Oakenholt. pdf icon PDF 87 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents