Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

62.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

63.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4301&LLL=1

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

64.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMawrth 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 6 Mawrth 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

65.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd swyddogion wedi argymell gohirio unrhyw rai o’r eitemau ar y rhaglen.

66.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

66a

057396 - A - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 40 o dai yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Cyf: 053656 yn Ffordd Rhos, Penyffordd. pdf icon PDF 98 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 fel y nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

66b

059174 - A - Cais Llawn - Estyniadau a newidiadau i Gartref Gofal cyfredol Pen y Bryn i ddarparu 36 ystafell wely newydd (ennill 30) a gofod ychwanegol yn yr ystafell fyw a gwasanaethau yn ogystal â lleoedd parcio ychwanegol yng Nghartref Gofal Pen y Bryn, Fron Deg, Bagillt. pdf icon PDF 120 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

66c

059277 - A - Cais Llawn - Datblygiad o dir priffordd bresennol ar gyfer cyfleuster Parcio a Theithio gydag isadeiledd cysylltiol yn Parcio & Theithio Arfaethedig, Shotwick Road, Sealand. pdf icon PDF 143 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

66d

057006 - A - Datblygiad preswyl yn cynnwys 15 o unedau tai newydd a newid defnydd/trawsnewid cyn Adain Ysbyty Lluesty, Hen Ffordd Caer, Treffynnon yn 14 o randai. pdf icon PDF 153 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

66e

059124 - A - Cais Llawn - Dymchwel annedd bresennol ac adeiladu 3 ty tref a garejis ac adeiladu mynedfa newydd i gerbydau yn Parkfield, Llanasa Road, Gronant. pdf icon PDF 98 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddogion, ar y sail canlynol:

Effaith andwyol y datblygiad ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal a diogelwch priffordd, ddim yn cydymffurfio â pholisïau GEN1a, f ac e.

66f

059428 - A - Cais Llawn - Codi annedd ar wahân a garej (ôl-weithredol) yn yn The Spinney, Huxleys Lane, Yr Hôb. pdf icon PDF 96 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddog, ar y sail canlynol:

Niwed a achosir am ei fod yn edrych drosodd a’r effaith andwyol y mae’r garej yn ei gael ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal.

66g

059431 - A - Cais Llawn - Codi estyniad deulawr yn 15 Priory Close, Penyffordd. pdf icon PDF 79 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

66h

059409 - A - Cais Llawn - Newid defnydd o sefydliad preswyl i 8 fflat un ystafell yn Kingdom Hall, Tuscan Way, Cei Connah. pdf icon PDF 91 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddog, ar y sail ganlynol:

Gor ddatblygu’r safle a darpariaeth is-safonol ar gyfer gofodau parcio.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents