Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn dilyn cyngor gan y Cyfreithiwr, datganodd y Cynghorydd Peers gysylltiad personol a rhagfarnllyd yn eitem rhif 6.1 ar y rhaglen – Cais llawn – Codi 14  annedd a gwaith cysylltiedig yn Within Cottage a Cheshire Lane, Ffordd Alltami, Bwcle, gan ei fod yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Mountain Lane. Dywedodd y byddai’n siarad am dri munud ac yna'n gadael yr ystafell cyn y drafodaeth a’r bleidlais.

27.

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hychwanegu i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/documents/s51372/Late%20Observations.pdf?LLL=0

28.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

I gadarnhau, fel cywir gofnodion y cyfarfod ar 15 Medi 2018.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 5 Medi 2018 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

29.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw argymhellion gan swyddogion.

30.

Adroddiadau'r (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adorddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi penderfyniadau fel y dangosir ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

31.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd 7 aelod o’r cyhoedd ac un aelod o’r wasg yn bresennol.

31a

058229 - Cais Llawn - Codi 14 annedd a gwaith cysylltiedig yn Within Cottage a Cheshire Lane, Ffordd Alltami, Bwcle. pdf icon PDF 127 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

GOHIRIO er mwyncael rhagor o fanylion am y cynlluniau.

31b

058434 - Cais Llawn - Adnewyddu a newid defnydd safle hen siop i greu ty gwyliau ar osod un ystafell wely ac ardal gardd yn Swyddfa'r Post, Ffordd y Llan, Cilcain. pdf icon PDF 81 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

31c

058669 - Cais Llawn - Newid defnydd o ddefnydd swyddfa B1 ddefnydd C4 arfaethedig, ty 20 ystafell wely amlfeddiannaeth yn 64 Chester Street, y Fflint pdf icon PDF 76 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

31d

048128 - Materion Cyffredinol - Cais i ryddhau Cytundeb Adran 52 sy'n berthnasol i ganiatad cynllunio 190/86 yn cyfyngu deiliadaeth annedd yng Ngwesty'r Plas Hafod, Hafod Road, Gwernymynydd. pdf icon PDF 57 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dileu Cytundeb Adran 52 oherwydd does gan y cytundeb ddim pwrpas defnyddiol i gyfyngu ar ddeiliadaeth gan weithwyr y gwesty yn unig.

31e

057541 - Apel gan Mr G Wood yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Flint i wrthod caniatad cynllunio i ddefynyddio 1 garafan bresennol (Uned 2) fel anheddiad parhaol y Dirprwy Reolwr yn Dunkasons Caravan Park, Mostyn Road, Gronant - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 56 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

31f

057774 – Apel gan Mr P. Militiades yn erbyn diffyg penderfyniad ar ran Cyngor Sir y Fflint mewn perthynas a'r cais amlinellol i godi uned A3 (bwyd a diod) ac adeiladu lle parcio newydd yn lle'r hen un yn Swyddfa'r Post Ewlo, The Highway, Penarlag - CANIATAWYD. pdf icon PDF 55 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents