Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

20.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd cysylltiad.

 

            Dywedodd y Cynghorydd Peers ei fod wedi derbyn llythyr gan Gyfreithiwr yn cynnwys cyhuddiadau ffug yn ei erbyn o ran eitem rhif 6.2 ar y rhaglen – 058212 - Cais Amlinellol – datblygiad preswyl, gan gynnwys mynediad, man agored a holl waith cysylltiol ym Mythynnod Woodside, Bank Lane, Drury.    Nid oedd wedi anfon unrhyw lythyrau at aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio ac nid oedd wedi siarad gyda nhw am y cais nac wedi cyflwyno unrhyw sylwadau. Roedd y llythyr yn awgrymu y dylai’r Cynghorydd Peers gael ei ymchwilio a’i wahardd o’r Pwyllgor Cynllunio. Dywedodd ei fod wedi siarad â’r Uwch Gyfreithiwr a ddywedodd y dylai siarad fel Aelod lleol ac nid fel aelod o’r Pwyllgor Cynllunio a byddai'n gwneud hynny, a byddai'n gadael yr ystafell yn dilyn ei anerchiad ac ni fyddai'n pleidleisio.

 

            Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio eu siom fod y Cynghorydd Peers yn wynebu cyhuddiadau o’r fath, gan egluro bod holl aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yno yn eu dyletswydd ar ran trigolion lleol.    

21.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hychwanegu i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/documents/s50660/Late%20Observations.pdf?LLL=0

22.

Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 18 Gorffennaf 2018.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 18 Gorffennaf 2018 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

23.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd) na argymhellodd y swyddogion i unrhyw rai o’r eitemau ar y rhaglen gael eu gohirio. Cynigiodd y Cynghorydd Owen Thomas i ohirio eitem rhif 6.5 ar y rhaglen - Cais Llawn – Adnewyddu a newid defnydd safle hen siop i greu t? gwyliau ar osod un ystafell wely ac ardal gardd yn Swyddfa'r Post, Ffordd y Llan, Cilcain.  Ei reswm dros y cynnig oedd er mwyn gallu cynnal ymweliad safle. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i ganiatáu ystyried y cynnig i ohirio i alluogi aelodau'r cyhoedd oedd yn bresennol ar gyfer yr eitem honno i adael y Siambr, os byddai'r eitem yn cael ei gohirio.

 

Yn dilyn pleidlais, cafodd eitem rhif 6.5 ar y rhaglen - 058434 - Cais Llawn – adnewyddu a newid defnydd safle hen siop i greu t? gwyliau ar osod un ystafell wely ac ardal gardd yn Swyddfa'r Post, Ffordd y Llan, Cilcain ei gohirio er mwyn cynnal ymweliad safle.

24.

Adroddiadau'r (cynllunio, amgylchedd ac economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi penderfyniadau fel y dangosir ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

24a

058164 - R - Cais Amlinellol - Datblygiad Preswyl ar dir i'r dwyrain o Vounog Hill, Penyffordd. pdf icon PDF 186 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod ar sail y rhesymau yn adroddiad y swyddog.

24b

058212 - A - Cais Amlinellol - Datblygiad preswyl, yn cynnwys mynediad, man agored a'r holl waith cysylltiedig yn Woodside Cottages, Bank Lane, Drury. pdf icon PDF 131 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddog, ar y sail canlynol:

  • Mynediad annigonol fyddai’n cael effaith difrifol ar ddiogelwch priffordd ac amwynder yn gwrthdaro gyda Pholisi FUDP AC13; a
  • Roedd y cynlluniau mynegol yn dangos y tebygolrwydd o ddefnydd aneffeithiol o dir oedd yn groes i nod FUDP HSG8.

24c

058299 - A - Cais Llawn - Adeiladu stablau ac ardal ménage a newid defnydd tir i dir pori ceffylau yn Pen y Ball Hill, Treffynnon. pdf icon PDF 123 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddog, ar y sail canlynol:

  • Gwrthdaro gyda meini prawf ac FUDP SR2; a
  • Byddai natur y cynnig yn rhoi bod i ddefnyddio bocsys ceffylau ar briffordd serth a fyddai’n cael effaith andwyol ar ddiogelwch y defnyddwyr priffordd yn gwrthdaro gyda FUDP AC13.

24d

057388 - R - Cais Amlinellol - Codi hyd at 36 uned o dai ymddeol i bobl dros 55 oed a seilwaith cysylltiedig gyda manylion mynediad i'r safle yn Rhos Road, Penyffordd. pdf icon PDF 172 KB

As in Report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod ar sail y rhesymau yn adroddiad y swyddog.

24e

058434 - A - Cais Llawn - Adnewyddu a newid defnydd safle hen siop i greu t? gwyliau ar osod un ystafell wely ac ardal gardd yn Swyddfa'r Post, Ffordd y Llan, Cilcain. pdf icon PDF 80 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohirio. Cynnig gan y Cynghorydd Owen Thomas, a phleidleiswyd er mwyn gallu cynnal ymweliad safle.

24f

055430 - Materion Cyffredinol - Cais Amlinellol gyda phob mater wedi'i gadw'n ôl ar gyfer datblygiad preswyl yn cynnwys 14 uned gyda chymysgedd o anheddau pâr deulawr ac anheddau ar wahân tri llawr yng Nghanolfan y Cartref a Garddio Spectrum, Ffordd Wrecsam, Cefn-y-Bedd. pdf icon PDF 58 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y penderfyniad gan Weinidogion Cymru i wrthod, am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad yn cael ei nodi.

24g

057257 - Apêl gan Mrs T. Johnston yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer codi 1 annedd yn Brook Cottage, Chester Road, Oakenholt - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 61 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

24h

057788 - Apêl gan Euro Garages Ltd yn erbyn y diffyg penderfyniad gan Gyngor Sir y Fflint i ddymchwel gorsaf betrol a siop gyfleus bresennol ac ailddatblygu'r safle ar gyfer gorsaf betrol newydd, siop gyfleus a becws gyrru heibio (Defnydd Dosbarth A1) yng Ngorsaf Esso, Church Street, Cei Connah - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 59 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

24i

057681 - Apêl gan Mr. J.Woodcock ar ôl i Gyngor Sir y Fflint wrthod caniatâd cynllunio i ddefnyddio tir fel safle carafanau teithiol yn Fferm Stamford Way, Ewloe - CANIATAWYD. pdf icon PDF 61 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents