Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

75.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar eitem rhif 6.1 (057971) ar y rhaglen, datganodd y Cynghorydd Glyn Banks – oedd yn siarad fel Aelod lleol – gysylltiad personol gan ei fod yn Aelod o Fwrdd NEW Homes.

 

Ar eitem rhif 6.2 (057979) ar y rhaglen, datganodd y Cynghorydd Marion Bateman gysylltiad personol sy’n rhagfarnu gan ei bod yn aelod o Eglwys Llaneurgain, a byddai’n gadael yr ystafell cyn y drafodaeth a’r bleidlais.

76.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd dim.

77.

Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28 Mawrth 2018.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 28 Mawrth 2018 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

78.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe awgrymodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd ac Economi) bod yr eitem ganlynol yn cael ei gohirio, er mwyn i adroddiad diwygiedig gael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf.  Fe fyddai hyn yn cymryd i ystyriaeth y materion sydd wedi codi ers cyhoeddi’r rhaglen.

 

Eitem rhif 6.3 ar y rhaglen Newid Defnydd ac estyniad i annedd i ffurfio T? Amlfeddiannaeth yn 46 Gladstone Road, Brychdyn (058024)

 

Cynigiodd y Cynghorydd Dunbar bod yr eitem yn cael ei gohirio a chafodd ei eilio a’i gytuno gan y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod eitem rhif 6.3 ar y rhaglen yn cael ei ohirio i gyfarfod nesaf y Pwyllgor am y rheswm a nodwyd.

79.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Cais Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

79a

057971 - Cais Llawn - Datblygiad preswyl ar gyfer 27 o anheddau a gerddi cysylltiedig â maes parcio yn Llys Dewi, Penyffordd, Treffynnon. pdf icon PDF 100 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn adroddiad y swyddog, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

79b

057919 - Newid defnydd annedd i d? amlfeddiannaeth yn Wellfield Farm, Village Road, Northop Hall. pdf icon PDF 77 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn adroddiad y swyddog, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

79c

058024 - Newid defnydd ac ymestyn annedd i ffurfio t? amlfeddiant yn 46 Gladstone Road, Broughton. pdf icon PDF 77 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod yr eitem yn cael ei gohirio er mwyn i adroddiad diwygiedig gael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf sydd ar gael.

79d

057109 - Apêl gan Mr Glyn Jones yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer codi un annedd yn Serengeti, Gorsedd, Treffynnon - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 54 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents