Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702321  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:  I derbyn unrhyw ymddiheuriadau

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

 

3.

Penodi Is-gadeirydd a nodi bod y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, felly, wedi'u penodi fel Aelod a Dirprwy, yn y drefn honno, o'r Pwyllgor Cydlywodraethu ar gyfer Partneriaeth Bensiwn Cymru

4.

Cofnodion pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:  I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar  20 Chwefror 2019

 

LLYWODRAETHU

5.

Datganiadau Ariannol a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:  Darparu Datganiadau Ariannol Drafft Cronfa Bensiwn Clwyd i’w cymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Buddsoddiadau Cyfrifol - Credoau Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 72 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar Bolisi Buddsoddiadau Cyfrifol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:  Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar weithredu Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:  Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion perthnasol i lywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

GWEINYDDU A CHYFATHREBU

9.

Strategaethau Cyfathrebu a Gweinyddu pdf icon PDF 107 KB

Cyflwyno Strategaethau Gweinyddu a Chyfathrebu diweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar gyfer cymeradwyaeth 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:  Darparu Aelodau’r Pwyllgor gyda materion cyfredol sy’n effeithio rheolaeth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.                       

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn pdf icon PDF 135 KB

Pwrpas:  Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd

Dogfennau ychwanegol:

12.

Mater tâl am ofal cyflogwyr pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:  Rhoi diweddariad terfynol i Aelodau'r Pwyllgor ar y prosiect hwn.

Dogfennau ychwanegol:

BUDDSODDI AC ARIANNU

13.

Diweddariad Buddsoddi a Chyllid pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas:  Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:   Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:  Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar berfformiad strategaeth buddsoddi’r gronfa a Rheolwyr Cronfa

Dogfennau ychwanegol:

16.

Diweddariad Cyllid a Llwybr Cyrraedd Targed pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:  Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd sefyllfa ariannol a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o’r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Prisiad Actwaraidd 2019 pdf icon PDF 105 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd Prisiad Actwaraidd

2019

Dogfennau ychwanegol:

18.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

19.

Pontio Credyd Aml-ased

Pwrpas:  Darparu cynnydd i Aelodau’r Pwyllgor ar y mandad Incwm Sefydlog o fewn Partneriaeth Pensiwn Cymru a bod y Pwyllgor yn cadarnhau’r penderfyniad i fuddsoddi yng Nghronfa Credyd Amlased WPP fydd yn cael ei ariannu o’r mandad presennol gyda Phartneriaid Buddsoddi Stone Harbor.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents