Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

3.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/24 pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        Cytuno ar amcanion cydraddoldeb a Chynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) 2020/2024 y Cyngor cyn eu cyhoeddi.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 191 KB

Pwrpas:        I ddarparu a diweddaru ar y dulliau a ddefnyddir i adfywio canol trefi.

5.

Moderneiddio Ysgolion - Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif pdf icon PDF 135 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

6.

Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 – Ail-ddynodi Ysgol Licswm pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Cabinet am yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod gwrthwynebu i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

7.

Trefniadau Derbyniadau Ysgol 2021/22 pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ynghylch trefniadau derbyn Medi 2021 ac i argymell eu cymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 10) pdf icon PDF 177 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai Fforddiadwy pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai Fforddiadwy a goblygiadau posibl yr argymhellion, a wnaed gan banel annibynnol, ar y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru Cyfyngedig pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r addasiadau i reolau Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru (erthyglau cymdeithasiad) i ganiatáu mwy o gyfarwyddwyr annibynnol ar y bwrdd a thynnu’r ddarpariaeth o Swyddog Gyfarwyddwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Tipio Anghyfreithlon a Gorfodaeth Dyletswydd Gofal Deiliad Ty pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Darparu adolygiad deuddeng mis i’r Cabinet ar roi Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer troseddau Tipio Anghyfreithlon a chynnig cyflwyno addysg a gorfodaeth i ofynion Dyletswydd Gofal Deiliad T?.

12.

Rhaglenni Ynni Domestig pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad am y dulliau a gymerwyd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn Sir y Fflint.

13.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 438 KB

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents