Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019 a 6 Ionawr 2020.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain in the room whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn yr ystafell tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

5.

Cyswllt ar Faterion Moesegol gyda'r Cyngor pdf icon PDF 78 KB

Derbyn adborth am y cyfarfod rhwng Cadeirydd ac Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor

 

6.

Fforwm Pwyllgor Safonau Gogledd a Chanolbarth Cymru pdf icon PDF 49 KB

I ymateb i'r e-bost sydd ynghlwm.

 

7.

Materion Ymddygiad yn dilyn yr Etholiad pdf icon PDF 79 KB

Ystyried unrhyw g?yn foesegol yn dilyn yr etholiad diweddar

 

8.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 64 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r

Dyfodol.

 

9.

Gwrandawiad gerbron Panel Dyfarnu Cymru pdf icon PDF 78 KB

Derbyn diweddariad ar ganlyniad gwrandawiad diweddar Panel Dyfarnu Cymru mewn perthynas â’r Cynghorydd A Shotton

 

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents