Rhaglen

Cyngor Sir y Fflint
Dydd Mawrth, 28ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Teyrngedau i'r diweddar Peter Evans, cyn Reolwr Democratiaeth a Llywodraethu

Pwrpas:        Galluogi Aelodau i dalu teyrnged i'r diweddar Peter Evans, cyn Reolwr Democratiaeth a Llywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 264 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10fed Rhagfyr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’l dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward.  Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Croeso i'r Cynghorydd Tim Roberts

Pwrpas:        I groesawu'r Cynghorydd Tim Roberts, a etholwyd yn Aelod dros Trelawnyd a Gwaenysgor ar 12fed Rhagfyr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 - Cam Dau Ôl-setliad pdf icon PDF 173 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad am Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 ar ôl derbyn Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru ym mis Rhagfyr.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 260 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Rhaglen Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 er mwyn ei chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Strategaeth Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 er mwyn ei chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2020/21, Cynllun Busnes HRA a'r Crynodeb o'r Cynllun Busnes Ariannol 30 mlynedd i'w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20 pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Cyflwyno drafft Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019/20 i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU BUSNES CYFFREDIN

Dogfennau ychwanegol:

13.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau pdf icon PDF 210 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried a chyflwyno sylwadau ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Penodi Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y swydd Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 172 KB

Pwrpas:        Mae'r eitem hon i dderbyn unrhyw Rybuddion Cynnig. Derbyniwyd un ac mae ynghlwm.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Pwrpas:        Mae'r eitem hon i dderbyn unrhyw Gwestiynau Cyhoeddus. Ni dderbyniwyd unrhyw un.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi'r atebion i unrhyw gwestiynau a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 9.4 (A) y Cyngor Sir. Ni dderbyniwyd unrhyw un.

Dogfennau ychwanegol:

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English