Rhaglen

Cyngor Sir y Fflint
Dydd Mawrth, 10fed Rhagfyr, 2019 2.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 19 Tachwedd 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward.  Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyflwyniad y lluoedd arfog

Pwrpas:        Dathlu cyflawniadau diweddar trwy ein Cyfamod Lluoedd Arfog a chyflwyniad y Wobr Aur am y Cynllun Cydnabod Gweithwyr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Gyllideb 2020/21 pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Cymeradwy’r pwysau ariannol a’r arbedion effeithiolrwydd hyd yma yn dilyn adborth gan y Pwyllgorau Craffu.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU BUSNES CYFFREDIN

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2018/19 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Cael cytundeb Aelodau i’r newidiadau a wnaed o fewn Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Polisi Rhannu Pryderon pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Gofyn am gymeradwyaeth Aelodau i’r newidiadau a wnaed i Bolisi Rhannu Pryderon y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHYBUDD O GYNNIG pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhyuddion o Gynnig: cafwyd un erbyn y dyddiad cau.

 

Yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad, mae angen cyfyngu ar destun Rhybuddion

Cynnig. Ystyriwyd bod yr Hysbysiad o Gynnig sydd ynghlwm yn anwleidyddol

ac felly'n dderbyniol gan y Swyddogion Statudol.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

12.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English