Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 19 Chwefror, 28 Chwefror, 9 Ebrill a 7 Mai 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:         Derbyn unrhyw ddeisebau.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir. 9.4(A):  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Mae’r Llyfr Cofnodion, Rhifyn 1 2019/20, wedi ei ddosbarthu i'r Aelodau.  Mae hawl gan yr Aelodau ofyn cwestiynau am y cofnodion hyn, yn amodol ar gyfyngiadau penodol, a bydd yr atebion yn cael eu darparu yn y cyfarfod. Gofynnir i Aelodau ddod â’u copi o'r Llyfr Cofnodion i’r cyfarfod. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw gwestiwn i’r Rheolwr Democratiaeth a Llywodraethu cyn diwedd y diwrnod gwaith ar Dydd Mercher, 12 Mehefin, 2019:  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHYBUDD O GYNNIG pdf icon PDF 196 KB

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rybuddion o Gynnig:   daeth tri i law erbyn y dyddiad cau

 

Y Cynghorwyr Bernie Attridge, Carol Ellis, Helen Brown a George Hardcastle – Cyfyngu ar y cynnydd yn nhreth y cyngor 

 

Y Cynghorydd David Healey – Seiberfwlio

 

Y Cynghorydd Andy Dunbobbin – Codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn merched a cham-drin domestig  

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun y Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 133 KB

Pwrpas:        Mabwysiadu Rhan 1 o Gynllun y Cyngor 2019/20 yn unol ag argymhelliad y Cabinet.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad o God Ymarfer Cynllunio'r Cyngor pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:  Fel rhan o adolygiad treigl y Cyfansoddiad, cymeradwyo diweddariadau i God Ymddygiad Cynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas:        I alluogi'r Cyngor i adolygu’r cydbwysedd gwleidyddol yn dilyn ffurfio gr?p gwleidyddol newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHESTR O GYDNABYDDIAETHAU ARIANNOL AR GYFER 2019/20 pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2019/20 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cod Ymddygiad Swyddogion pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Fel rhan o’r adolygiad treigl y Cyfansoddiad, mae’r Pwyllgor Safonau wedi argymell diweddariadau i God Ymddygiad Swyddogion.  

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents