Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 14 Ionawr a 11 Chwefror 2020.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymchwiliad yr Ombwdsman (Adroddiad Cyhoeddus) pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        Rhannu canlyniad ymchwiliad yn ymwneud â methiant Cyngor Sir y Fflint i weithredu yn amserol a phriodol i ymdrin â lle golchi ceir a oedd yn achosi Niwsans Statudol o ran s?n a chwistrellu d?r/cemegau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar daliadau Gwastraff Gerddi yn Sir y Fflint pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Craffu ar nifer y trwyddedau gwastraff gwyrdd a werthwyd yn nhymor 2020.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trwyddedu Gwastraff a Llif Data pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Darparu manylion y mecanwaith adrodd i’r Pwyllgor Craffu ar gyfer deunydd gwastraff, er mwyn gallu mesur perfformiad ailgylchu.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents