Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / Sharon Thomas / 01352 702322 / 01352 702324 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 153 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 9 Gorffennaf 2019.

 

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Lonydd Bysus yn Sir y Fflint – cyfyngiadau ar ddefnydd pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        Argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo cyfyngiadau ar y       cerbydau sy’n cael defnyddio’r lonydd bysus newydd yng    Nglannau Dyfrdwy.

6.

Adolygiad polisi cynnal a chadw'r gaeaf 2019-20 pdf icon PDF 168 KB

Pwrpas:        Gofyn bod Craffu yn argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi Cynnal a Chadw’r Gaeaf a Thywydd Garw diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2018/19 ar ddiwedd y flwyddyn pdf icon PDF 202 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Gostyngiadau Teithio Cymru Gyfan – Disodli Cardiau Teithio (Tocyn Bws) pdf icon PDF 190 KB

Pwrpas:        Bod Craffu yn nodi’r broses i ailddosbarthu Cardiau Teithio Gostyngol i bob preswyliwr cymwys yn Sir y Fflint.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents