Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas: Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor y dylai’r gr?p Annibynnol Newydd enwebu Cadeirydd y pwyllgor. Gofynnir i’r Pwyllgor benodi Cadeirydd a enwebwyd.

Cofnodion:

Bu i'r Hwylusydd atgoffa’r Pwyllgor y penderfynodd y Cyngor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol mai'r gr?p Annibynnol Newydd ddylai enwebu Cadeirydd y Pwyllgor.

 

Enwebodd y Cynghorydd Haydn Bateman y Cynghorydd Ray Hughes.  Eiliwyd hyn yn briodol a chafodd ei gymeradwyo yn dilyn pleidlais ar y mater.  Ni chafwyd enwebiadau pellach.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi'r Cynghorydd Ray Hughes yn Gadeirydd y Pwyllgor am flwyddyn y cyngor.

 

(Ar y pwynt hwn, cadeiriodd y Cynghorydd Hughes weddill y cyfarfod)

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Mike Reece y Cynghorydd David Evans fel Is-gadeirydd y Pwyllgor.  Eiliwyd hyn yn briodol a chafodd ei gymeradwyo yn dilyn pleidlais ar y mater.  Ni chafwyd enwebiadau pellach.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi'r Cynghorydd David Evans yn Is-gadeirydd y Pwyllgor am flwyddyn y cyngor.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Cofnodion:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMawrth 2017.

Cofnodion:

Roedd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2017 wedi eu dosbarthu gyda’r rhaglen.

 

Materion yn Codi

 

Cofnod rhif 54: Cofnodion y cyfarfod blaenorol – Dywedodd y Cynghorydd Chris Dolphin fod y Pwyllgor yn dal i aros am ddadansoddiad o achosion gorfodi cynllunio, a bod y cam gweithredu hwn yn aros i gael ei gyflawni ers peth amser.  Eglurodd y Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd) bod eitem ar Orfodi wedi’i gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.  Yn ogystal, bydd gwaith sy’n cael ei wneud ar argymhellion drafft adroddiad archwilio ar Orfodi yn galluogi Aelodau lleol i weld statws yr achosion o fewn eu wardiau.  Ar gais y Cynghorydd Dolphin, darparodd y Prif Swyddog enwau’r pedwar Swyddog Gorfodi a gyflogir ar hyn o bryd gan y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

5.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents