Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 154 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 17 Hydref 2019.

4.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2020/21 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y sefyllfa cenedlaethol a lleol diweddaraf mewn perthynas â Chyllideb Refeniw’r Cyngor 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2020/21 - Gwasanaethau Corfforaethol/Cyllid Corfforaethol pdf icon PDF 230 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i aelodau am y sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb ar gyfer 2020/21 ac unrhyw gynigion arbennig ar gyfer y Portffolio.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Gyfalaf 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 484 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Rhaglen Gyfalaf 2020/21 - 2022/23 ar gyfer ei adolygu.

Item 8 - Capital Programme presentation pdf icon PDF 586 KB

9.

Strategaeth Gyfalaf yn Cynnwys Dangosyddion Darbodus 2020/21 – 2022/23 pdf icon PDF 186 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2020/21 - 2022/23 ar gyfer ei adolygu.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Gyfalaf a Cynllun Rheoli Asedau 2020 - 2026 pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Cynllun Rheoli Asedau 2020 - 2026 ar gyfer ei adolygu.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 6) a Rhaglen Gyfalaf (Mis 6 ) pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 6 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn. Darparu gwybodaeth ar Fis 6 y Rhaglen Gyfalaf.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 294 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diweddariad chwarterol Cyflogaeth a’r Gweithlu pdf icon PDF 188 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys diweddariadau strategol yn ogystal ag ystadegau chwarterol y gweithlu a dadansoddiad ohonynt.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Llythyr Blynyddol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018/19 a Chwynion yn erbyn Cyngor Sir y Fflint 2019/20 pdf icon PDF 246 KB

Pwrpas:        I rhannu Llythyr Blynyddol yr Ombwdsman ar gyfer 2018/19 a darparu trosolwg o gwynion yn erbyn gwasanaethau’r Cyngor yn hanner cyntaf 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents