Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

52.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorwyr David a Gladys Healey gysylltiad personol gydag eitem rhif 10 ar y rhaglen gan eu bod yn llywodraethwyr yn Ysgol Uwchradd Castell Alun (a nodwyd yn adroddiad y Rhaglen Gyfalaf).

 

Ar eitem rhif 14 ar y rhaglen, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) i’r Aelodau a oedd ar banel grantiau mewnol y Cyngor nad oedd angen iddynt ddatgan cysylltiad.

53.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 18 Hydref 2018.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2018.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

54.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 67 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Pwyllgor am gynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd adroddiad yn nodi cynnydd ar bwyntiau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Heesom at yr adroddiad ar arolwg cynnal a chadw cylchol pont  Sir y Fflint a ddosbarthwyd a gofynnodd bod yr Aelodau yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw adroddiadau pellach.   Cytunodd y Prif Weithredwr y byddai’n gwirio dyddiad yr arolwg nesaf yn 2019 a gofynnodd bod unrhyw gwestiynau am yr arolwg yn cael eu hanfon at y Prif Swyddog (Tai ac Asedau).   Mewn ymateb i sylwadau pellach, cytunodd y byddai adroddiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Strategaeth Gyfalaf a’r Cynllun Rheoli Asedau yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

55.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried.

 

Ar broses y gyllideb, eglurodd y Prif Weithredwr y posibilrwydd y byddai cyfarfod arbennig yn cael ei gynnal ym mis Ionawr oherwydd  bod Setliad Terfynol Llywodraeth Leol yn cael ei gyflwyno ar ôl cyfarfod arferol mis Rhagfyr.

 

Nododd y Cynghorydd Heesom ei bod yn aneglur sut yr oedd cyfrifoldebau portffolio diwygiedig Prif Swyddog yn cysylltu â'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu perthnasol.   Eglurodd y Prif Weithredwr nad oedd cylch gorchwyl y Pwyllgorau yn cael eu trefnu o amgylch portffolios swyddogion a bod y swyddogion yn adrodd i sawl Pwyllgor fel bo’r angen. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

(b)       Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

56.

(i) Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y CYLLIDEBAU CENEDLAETHOL; GOBLYGIADAU A'R RHAGOLYGON LLEOL DIWEDDARAF

Pwrpas:        Derbyn cyflwyniad gan y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar safle’r gyllideb genedlaethol a’r goblygiadau.

Cofnodion:

(ii) CYLLIDEB 2019/20 – CYNIGION CAM 1 - CYLLID CORFFORAETHOL

 

(iii) CYLLIDEB 2019/20 – CYNIGION CAM 2 – YR HOLL BORTFFOLIOS

 

(iv) CYLLIDEB 2019/20 – CYNIGION CAM 2 – GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyniad ar y cyd ar broses y gyllideb flynyddol a oedd yn cynnwys y meysydd canlynol:

 

·         Cyflwyniad a phwrpas yr adroddiadau cyllid

·         Cam 1 Cyllideb 2019/20

o   Datrysiadau’r gyllideb gorfforaethol

·         Cam 2 Cyllideb 2019/20

o   Crynodeb o gynigion cynllun busnes ar lefel portffolio

o   Cynigion cynllun busnes gwasanaethau corfforaethol

·         Y wybodaeth ddiweddaraf ar sefyllfa’r gyllideb genedlaethol

·         Datganiadau Cyllideb DU y Canghellor

·         Rhagolwg y gyllideb leol wedi’i ddiweddaru 2019/20

·         Dewisiadau ac opsiynau strategol

o   Crynodeb o sefyllfa gyllidebol Cymru

o   Adborth sesiynau’r gweithlu

o   #CefnogiGalw – sefyllfa ymgyrchu a’r drafodaeth gyhoeddus

o   #EinDiwrnod 20 Tachwedd

·         Y camau nesaf a therfynau amser

 

Roedd Cam 1, a ddaeth i ben, yn cynnwys datrysiadau ar gyfer cyllid corfforaethol a'r costau ar gyfer y sefydliad cyfan fel y nodwyd yn yr adroddiad.   Roedd rhan o’r cyfanswm o £7.937m yn isafswm o gynnydd Treth y Cyngor o 4.5% ac roedd at ddibenion dangosol ar y cam hwn, net y Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor.   Roedd gostyngiadau ar gyfer cymorthdaliadau Model Darparu Amgen (ADM) wedi’u cynnwys yng nghynlluniau busnes y sefydliadau hynny.   Rhannwyd datganiadau dull ategol ar gyfer pob cynnig, ag eithrio’r gostyngiad yn swyddi rheoli corfforaethol a’r ffrydiau incwm newydd lle bo’r gwaith yn parhau, a’r adolygiad anomaleddau cludiant a oedd yn adlewyrchu canlyniadau penderfyniadau blaenorol ar hawl i gludiant.

 

Roedd cynigion Cam 2 yn cynnwys penderfyniadau gan bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a oedd wedi adolygu eu portffolios perthnasol.   Roedd y pwysau o ran costau, buddsoddiadau ac arbedion effeithlonrwydd yn cael eu hargymell i’w mabwysiadu heb eithriad.   Gydag incwm ac arbedion effeithlonrwydd lleihau'r gweithlu / swyddi wedi'u targedu wedi'u nodi mewn man arall yn y strategaeth, byddai cyfanswm cynigion effeithlonrwydd portffolio'r cynllun busnes yn cyfrannu £0.630m i'r bwlch a ragwelwyd yn y gyllideb.   Roedd hyn yn cynnwys cyfanswm o £0.360m ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol a chrynhodd y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog (Llywodraethu) eu meysydd perthnasol.

 

Eglurwyd y byddai unrhyw adborth gan y Pwyllgor yn cael ei rannu gyda'r Cabinet wrth ystyried mabwysiadu'r cynigion ar gyfer Camau 1 a 2, cyn eu cyflwyno i'r Cyngor Sir.

 

Yn ystod diweddariad ar sefyllfa’r gyllideb genedlaethol gan y Prif Weithredwr, atgoffwyd yr Aelodau bod Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol yn nodi gostyngiad o 1% yng Nghyllid Allanol Cyfun (AEF) ar gyfer Sir y Fflint a oedd yn gyfystyr â £1.897m ar ôl addasu ar gyfer trosglwyddiadau tuag at ddyfarniad cyflog athrawon cenedlaethol a chynnydd mewn galw am brydau ysgol am ddim.

 

Ers adrodd am y rhagolwg o £13.7m o fwlch yn y gyllideb ym mis Medi, roedd nifer o newidiadau i bwysau a phwysau ychwanegol wedi arwain at fwlch cyllidebol diwygiedig o £13.9m.   Byddai effaith y gostyngiad mewn arian yn AEF a gweithrediad cynigion Cam 1 a 2 yn gadael bwlch cyllidebol o £6.7m ar gyfer 2019/20.

 

Eglurodd y  ...  view the full Cofnodion text for item 56.

Budget Presentation slides pdf icon PDF 618 KB

57.

Monitro’r Gyllideb Refeniw 2018/19(Mis 6) ar Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 6) pdf icon PDF 70 KB

Pwrpas:        Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (Mis 6) i’r Aelodau ar  Monitro’r Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 6).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad ar sefyllfa monitro’r gyllideb refeniw ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (HRA), a'r Rhaglen Gyfalaf  ar gyfer 2018/19 fel yr oedd ym Mis 6. Byddai'r ddau yn cael eu hystyried gan y Cabinet ar  20 Tachwedd 2018.

 

Monitro Cyllideb Refeniw

 

O ran Cronfa'r Cyngor, roedd y diffyg gweithredol wedi gostwng o £0.081miliwn i £0.222miliwn.   O ran rhagolwg sefyllfa’r portffolios, roedd cynnydd o £0.122m ar gyfer Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir wedi golygu bod gorwariant yn ystod y flwyddyn yn £1.585m.

 

Amcangyfrifwyd y byddai 96% o arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn cael eu cyflawni erbyn diwedd y flwyddyn.

 

Roedd diweddariad ar risgiau ac effeithiau o bwysau ysgolion yn ogystal â’r hysbysiad y byddai cyllid ychwanegol ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon yn cael ei gynnwys fel rhan o’r Setliad.

 

Rhagwelwyd y byddai’r balans ar Gronfeydd wrth Gefn Arian at Raid yn £7.469m ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Nid oedd newid yn HRA lle y rhagwelwyd y byddai'r gwariant o fewn y flwyddyn yn £0.067m yn is na'r gyllideb, gan adael balans diwedd blwyddyn o £1.165m.

 

Mewn ymateb i ymholiadau gan y Cynghorydd Jones, rhoddwyd eglurhad ar ddosbarthiad cyfraniad cyllid addysg gan Lywodraeth Cymru drwy fformiwla cyllid ysgolion.   Eglurodd y Prif Weithredwr y byddai'r sefyllfa ar adnoddau / gorbenion gorfodi meysydd parcio yn ffurfio rhan o'r adolygiad sy'n cael ei adrodd ym mis Rhagfyr.

 

 O ran yr ymchwiliad cenedlaethol annibynnol i fynd i'r afael â honiadau cam-drin rhywiol plant yn y gorffennol, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod y costau yn ddangosol ar hyn o bryd, yn amodol ar unrhyw geisiadau pellach am wybodaeth.   Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Gladys Healey, rhoddwyd eglurhad ar etifeddiaeth cyfrifoldeb y Cyngor fel awdurdod dilynol.

 

O ran Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir, eglurwyd bod y gostyngiad i gostau Addysg ac Ieuenctid yn £0.027m yn hytrach na £0.058m.

 

Rhaglen Gyfalaf

 

Roedd crynodeb o’r newidiadau i’r rhaglen yn ystod 2018/19 yn nodi cyfanswm cyllideb ddiwygiedig o £70.289m yn bennaf oherwydd newidiadau i broffiliau gwariant a chadarnhau cyllid grant yn ystod y flwyddyn.   Crynhowyd y ceisiadau am symiau cario ymlaen gyda chyfanswm o £2.246m yn Nhabl 3.

 

Roedd sefyllfa gyllidebol gyffredinol am dair blynedd yn dangos diffyg o £8.577m cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a /neu ffynonellau cyllid eraill.

 

O ran y sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer buddsoddi mewn trefi yn y sir, holodd y Cynghorydd Jones am y dadansoddiad o ardaloedd rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) a nodwyd yn Nhabl 7. Eglurodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth ar ddiffiniad yr ardaloedd hynny yn cael ei darparu.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r argymhellion a wnaed yn adroddiad y Cabinet ar gyfer 20 Tachwedd ar Fonitro’r Gyllideb Refeniw 2018/19 (Mis 6) ac yn cadarnhau nad oes unrhyw faterion eraill i’w cyflwyno i’r Cabinet; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn nodi sefyllfa Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 6)  a chadarnhau, ar yr achlysur hwn, nad oes unrhyw faterion i’w cyflwyno gerbron y Cabinet.

58.

Cynllun y Cyngor 2018/19 – Adroddiad Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        I adolygu cynnydd canol blwyddyn o flaenoriaethau ac amcanion Cynllun y Cyngor 2018/19.

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Gweithredol  Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol grynodeb lefel uchel o gynnydd canol blwyddyn ar Gynllun y Cyngor ar gyfer 2017-23 gan ddarparu dadansoddiad o feysydd sy'n tanberfformio sy'n berthnasol i'r Pwyllgor.   Gwnaed cynnydd cadarnhaol o ran cyflawni camau gweithredu, mesurau a risgiau ar gyfer dros 80% o'r amcanion.

 

Oherwydd materion technegol, ni fu modd darparu'r atodiad manwl arferol ac felly trefnwyd adroddiad llawn ar gyfer y cyfarfod nesaf ym mis Rhagfyr.   Yn dilyn cais a wnaed gan y Cynghorydd Jones yn flaenorol, roedd gwaith ar y gweill i ddatblygu darlun o'r cylch cynllunio ar gyfer cynllunio ariannol, busnes a pherfformiad.   Byddai hyn yn cael ei rannu yng nghyfarfod mis Ionawr, ynghyd â’r manylion ar ystod o wybodaeth perfformiad sydd ar gael i’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i’w defnyddio ar gyfer adrodd ar berfformiad.

 

Cynigodd y Cynghorydd Jones y dylid gohirio ystyried yr eitem ymhellach tan gyfarfod mis Rhagfyr pan fyddai’r adroddiad llawn ar gael.   Eiliwyd hyn a chafodd ei gefnogi gan y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Y dylid gohirio ystyried yr adroddiad tan gyfarfod mis Rhagfyr.

59.

Adroddiad perfformiad Strategaeth Pobl pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Pobl.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Strategaeth Pobl 2016-2019 gyda chrynodeb o’r pum blaenoriaeth strategol allweddol ar gyfer gweddill 2018/19.

 

Yn ystod 2017/18, gwnaed cynnydd da o ran darparu Strategaeth Prentisiaeth,  tuedd ar i lawr ar gyfer lefelau absenoldeb salwch a gwella’r cynnig dysgu a datblygu.   Fel un o’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2018/19, gwnaed gwaith sylweddol i gyflawni model cyflog cyfartal a chynaliadwy.

 

Wrth groesawu’r adroddiad cadarnhaol, holodd y Cynghorydd Jones am y posibilrwydd o gyflawni’r targed 100% ar gwblhau’r gwerthusiad.   Darparodd yr Uwch Reolwr sicrwydd bod lefel uchel o her i Brif Swyddogion i gyflawni hyn, ac er bod rhai portffolios yn agos at gyflawni'r targed, gallai'r gwahaniaeth o ran maint y portffolios amharu ar y ffigyrau.

 

Cafwyd trafodaeth ar yr awgrym y dylai Prif Swyddogion fynychu cyfarfodydd yn y dyfodol i egluro'r rhesymau dros beidio â chyflawni'r targed; ymarfer a fabwysiadwyd yn llwyddiannus yn y Pwyllgor Archwilio.   Holodd y Cynghorydd Jones a fyddai modd rhoi hyn ar waith erbyn y diweddariad nesaf yng nghyfarfod mis Ionawr.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi adroddiad perfformiad Strategaeth Pobl a'r cynnydd a nodwyd;

 

(b)       Diolch i'r Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol am ei gwaith ar yr adroddiad; a

 

(c)       Bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei darparu ym mis Ionawr a bod unrhyw Brif Swyddogion yn bresennol i egluro'r rhesymau os nad yw eu meysydd wedi cyflawni 100%.

60.

Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu – Chwarter 1 2018/19 pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Ystyried Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu ar gyfer Chwarter 1 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad gwybodaeth am y gweithlu ar gyfer Chwarter 1 2018/19.

 

Roedd dadansoddiad ac ymarfer meincnodi manwl yn cael ei gyflawni i ddeall y rhesymau dros y gostyngiad mewn ffigyrau presenoldeb.   Er y gwnaed cynnydd da ar y gwerthusiadau perfformiad, roedd cyflawni’r targed o 100% yn parhau i fod yn flaenoriaeth.   Adroddwyd gwelliant ar lefel y gwariant ar weithwyr asiantaeth lle bo nifer y lleoliadau presennol wedi gostwng i 52.

 

Nododd y Cynghorydd Jones bod angen lleihau nifer y gweithwyr asiantaeth hir dymor mewn rolau parhaol.   Eglurodd yr Uwch Reolwr bod mwyafrif yr unigolion hynny wedi derbyn cyflogaeth parhaol a bod disgwyl i’r gwasanaethau ryddhau’r rhai heb swyddi parhaol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r cynnydd yn Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu Chwarter 1; a

 

(b)       Diolch i’r Uwch Reolwr am yr adroddiad.

61.

CRONFA GWADDOL CYMUNEDOL – ADRODDIAD BLYNYDDOL pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        I gefnogi gwaith y Sefydliad Cymunedol wrth gyflwyno eu Hadroddiad Blynyddol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a pherfformiad Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint (y Gronfa) ers yr adroddiad diwethaf ym mis Ionawr 2017. Cyflwynodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol yng Nghymru (CFIW) a roddodd gyflwyniad ar waith y Gronfa, yn ymwneud â’r canlynol:

 

·         Sefydliad Cymunedol – y wybodaeth ddiweddaraf

·         Hanes a Throsolwg o’r Gronfa

·         Perfformiad Ariannol y Gronfa

·         Crynodeb o ddyfarniadau grant a’r Gronfa ar gyfer 2018/19

·         Astudiaethau achos

 

Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf ar Gronfa'r Degwm (WCAF) a oedd wedi trosglwyddo i’r CFIW, a sefydlu Cronfa Cymorth Eiddo Penarlâg a’r Rhanbarth.   Yn ogystal â’r gwaith partneriaeth da rhwng y Cyngor, y CFIW a phreswylwyr Sir y Fflint, roedd cyfleoedd yn cael eu harchwilio i ddatblygu nifer o bartneriaethau newydd i elwa cymunedau lleol.   Adolygir rheolwyr buddsoddi bob tair blynedd er mwyn cynorthwyo i gyflawni'r nod o gynyddu'r arian a datblygu buddsoddiad yn ddoeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.   Adroddwyd twf o 6.4% yn y Gronfa dros y 12 mis diwethaf er y nodwyd rhywfaint o risg gwyliadwrus ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.   O’r cyfanswm o £25,682 o grantiau sydd ar gael ar gyfer 2018/19, roedd £6,779 wedi'i ddyfarnu hyd yn hyn.   Y dull newydd oedd nodi dulliau o gynyddu amrywiaeth a gwneud cysylltiadau cryfach drwy fireinio meini prawf a chynyddu hyrwyddo i godi ymwybyddiaeth a defnyddio cyllid yn well.   Adlewyrchwyd hyn yn rhai o’r straeon a rannwyd o ran y grwpiau oedd wedi elwa.

 

Mewn ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd David Healey, eglurodd Mr.  Williams bod unigolion a grwpiau yn gallu cyflwyno cais am gyllid grant.   Cytunodd y byddai'n siarad gyda'r Cynghorydd Healey am yr enghraifft a roddodd.   Eglurodd y Swyddog Gweithredol bod ffurflenni gwahanol ar gyfer unigolion a sefydliadau, ac roedd y ddwy ffurflen ar gael ar wefan y Cyngor.

 

Croesawodd y Cynghorydd Heesom y cynnydd a adroddwyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi gwaith y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar ran y Cyngor; ac

 

(b)       Y dylid diolch i Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, am ei bresenoldeb a’i gyfraniad yn y cyfarfod.

Item 14 - CEF presentation pdf icon PDF 407 KB

62.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents