Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Mater - cyfarfodydd

Business Plan 2019/20 to 2021/22

Cyfarfod: 20/02/2019 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 45)

45 Cynllun Busnes 2019/20 i 2021/22 pdf icon PDF 81 KB

I ddarparu Cynllun Busnes i Aelodau’r Pwyllgor i’w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd Mr Latham mai nod y cynllun busnes yw arddangos bod y Gronfa yn rheoli ei risgiau (ariannol a gweithredol) a pha adnoddau a ddefnyddir i wneud hyn. Nododd bod y rhan fwyaf o’r eitemau o fewn y cynllun busnes ar hyn o bryd yn rhai oedd yn mynd rhagddynt ac felly wedi eu cynnwys yng nghynllun y llynedd ar wahân i rai prosiectau pwrpasol.

 

Nododd Mr Latham bod y cynllun busnes yn cynnwys datganiad cenhadaeth y Gronfa ar gyfer y Gronfa ac amcanion polisïau a strategaethau allweddol y Gronfa.

 

Argymhellodd Mr Everett y dylent ychwanegu nod oedd yn ymwneud a risg penodol yn ymwneud â chydbwyso angen y Gronfa a'r gronfa(pool), gan nodi’r risgiau positif a negyddol o fewn o fewn y gronfa.Cytunodd Mr Latham a dywedodd y byddai angen diweddaru’r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi hefyd.

 

Gofynnodd Mr Hibbert a fyddai gwaith gyda’r Actiwari ar y prisiad yn cael ei wneud bob pedair blynedd yn hytrach na phob tair blynedd. Dywedodd Mr Middleman bod hyn yn cael ei drafod a bydd yn destun ymgynghoriad ac felly dim ond unwaith bydd y newidiadau yn y Rheoliadau yn dod i rym y gellir ei ddiweddaru, felly mae’n gywir ar y funud mai cyfeirio at dair blynedd mae’r cynllun.

 

Cyfeiriodd Mr Latham y Pwyllgor at y pedwar pwynt bwled ar waelod tudalen 30. Nododd bod y pwyntiau uchaf ac isaf (yn ymwneud â thrawsnewid asedau i'r gronfa a gweithredu newidiadau strwythur buddion o ganlyniad i newidiadau cenedlaethol) yn ffactorau allanol sy’n effeithio’r Gronfa. Fodd bynnag, rhaid i’r Gronfa sicrhau eu bod yn parhau i weithio ar feysydd allweddol eraill (e.e. parhau i hyrwyddo ein cyfleusterau ar-lein a gorffen cyflwyno systemau gwell i gyflogwyr) gan fod risg bod y ffactorau allanol yn cymryd yr adnoddau i ffwrdd oddi wrth feysydd eraill.

 

Amlygodd Mr Latham dudalennau 31 a  32 sy’n dangos bod y Gronfa yn dal i fod â llif arian cadarnhaol ond bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar y rhan hon fel rhan o'r prisiad actiwaraidd.

 

Gofynnodd Mr Hibbert am ffioedd rheolwyr y gronfa ac a fyddai werth cynnwys troednodyn yn egluro pa gyfran o’r ffioedd sydd wedi cynyddu o ganlyniad i dryloywder costau rheolwyr a pha rai sydd o ganlyniad i gostau ychwanegol. Gallai’r troednodyn egluro pam bod y ffioedd yn cynyddu a beth mae'r Gronfa yn ei wneud am y peth, gan ei fod yn gwybod bod rhesymau yn bodoli nad ydynt yn cael eu hegluro yma. Cytunodd Mrs Fielder gyda’r sylw hwn. Cadarnhaodd Mrs Fielder bod y rhan fwyaf o gynyddiadau ffioedd o ganlyniad i dryloywder costau rheolwyr lle maent yn datgan yr holl gostau o ystyried bod llawer nawr wedi eu cofrestru ar y cod tryloywder.  Nododd Mrs Fielder ei bod yn anodd amcangyfrif ffioedd perfformiad a bod costau trafodiadau yn tueddu i fod yn fach.

 

Mae llawer o waith yn mynd i mewn i’r rhifau hyn ac mae’r ffigyrau yn adlewyrchu’r cynnydd ym maint asedau’r Gronfa. Dywedodd Mr Hibbert mai ei farn ef  ...  view the full Cofnodion text for item 45


 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents