Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Air Quality in Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an overview of the North Wales Air Quality assessment, and advise Members of the local systems and processes Flintshire County Council has in place for monitoring air quality.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Chris Bithell adroddiad ar ganfyddiadau’r adroddiad Ansawdd Aer rhanbarthol, a baratowyd ym mis Awst 2017, er mwyn ystyried sut y gallai’r Cyngor wneud mwy i hyrwyddo ystyriaethau ansawdd aer wrth wneud penderfyniadau strategol allweddol a gweithredol. Wrth amlygu pwysigrwydd y testun, roedd yn falch o nodi y cofnodwyd ansawdd aer da yng ngogledd Cymru ond bod angen gwella eto.

 

Trafododd y Rheolwr Diogelu’r Gymuned a Busnes am effaith ansawdd aer ar iechyd a dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi canmol y dull o gomisiynu’r adroddiad ar y cyd. Dywedodd fod y testun nawr yn flaenoriaeth i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a chyflwynodd y Swyddog Rheoli Llygredd a aeth ati i ddangos y tiwbiau monitro a ddefnyddia i roi syniad o lefelau ansawdd yr aer.

 

Yn ymateb i gwestiynau, eglurodd leoliadau monitro a’r dull o fonitro’n fwy dwys. Dywedodd y byddai modd anfon e-bost yn cynnwys dolen at Fforwm Ansawdd Aer Cymru at aelodau’r Pwyllgor. Byddai cyflwyno projectau i ysgolion gael monitro dros eu hunain hefyd yn helpu codi ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith disgyblion.

 

Eglurodd y Rheolwr fod yr adroddiad blynyddol yn ofyn statudol a bod yn rhaid ystyried y canfyddiadau ar gyfer unrhyw waith datblygu a gynllunnir.

 

Yn dilyn sylwadau ar effaith rheoli traffig, dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas bod oedi yn aml yn ganlyniad i waith gan gwmnïau gwasanaethau ac y dylid cyfeirio unrhyw bryderon i’r Goruchwylydd Ardal perthnasol. Cyfeiriodd at Strategaeth Fws Sir y Fflint, a oedd yn hyrwyddo defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gyda rhai gweithredwyr yn defnyddio bysiau allyrron isel.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y byddai’r Cyngor yn hybu’r holl benderfyniadau a pholisïau, pan fo’n addas, er mwyn ystyried yr effaith ar ansawdd yr aer;

 

(b)       Y dylai’r Cyngor weithio â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fel rhan o’i thema amgylcheddol, i hyrwyddo dull aml-asiantaeth i fynd i’r afael ag ansawdd yr aer; a

 

(c)       Nodi cynnwys Adroddiad Ansawdd Aer Awdurdodau Gogledd Cymru Ar y Cyd.

Awdur yr adroddiad: Sian Jones (Environment)

Dyddiad cyhoeddi: 10/07/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/04/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/04/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents