Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Timing of meetings Survey

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd adroddiad ar ganlyniadau’r arolwg a oedd yn ceisio barnau pwyllgorau ar eu patrwm dewisol ar gyfer cyfarfodydd.

 

Daeth yr adroddiad i’r casgliad bod pob un o’r chwe phwyllgor Trosolwg a Chraffu, y Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Cynllunio (yr ymgynghorwyd ag ef drwy’r Gr?p Strategaeth Cynllunio) yn dymuno cadw eu trefniadau eu hunain fel y maent. Cynhwyswyd sylwadau a godwyd gan Aelodau’r pwyllgorau hynny yn ystod yr ymgynghoriad mewn atodiad i’r adroddiad. Byddai canlyniadau’r arolwg yn helpu i lywio’r model ar gyfer Amserlen Cyfarfodydd 2018/19 a fydd yn cael ei chymeradwyo yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Peers am gael cynnwys y canlyniad a gytunir ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio yn y traciwr dewis cyfarfodydd.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Phillips at y ffaith fod Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio’n gallu pennu p’un a ddylid cynnal y cyfarfodydd hynny’n gynt, yn dibynnu ar faint o fusnes sydd i’w ystyried.              

 

Roedd y Cynghorwyr Dunbar a Wisinger yn cytuno.                

 

Dywedodd y Cynghorydd Peers mai cyfrifoldeb pob pwyllgor oedd newid amseroedd cyfarfodydd yn gyfatebol.    

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Paratoi’r Amserlen Gyfarfodydd ddrafft ar gyfer 2018/19 yn ôl y patrwm presennol ar gyfer cyfarfodydd; ac

 

(b)       Yn achos bod Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio’n credu bod maint y busnes sydd i’w drafod yn cyfiawnhau hynny, bod y pwyllgor yn dechrau am hanner dydd yn hytrach nag 1pm.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 09/05/2018

Dyddiad y penderfyniad: 31/01/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents