Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Transition

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Yn Benderfyniad Allweddol?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Members with information in relation to Transition Services

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Uwch Swyddog – Gwasanaethau Integredig a Swyddog Arweiniol Oedolion adroddiad i ddarparu gwybodaeth ar swyddogaeth a phwrpas y Tîm Trawsnewid ar gyfer pobl ifanc ag Anableddau yn Sir y Fflint. Dywedodd fod yr adroddiad wedi defnyddio enghreifftiau achos i ddangos sut oedd y Tîm y gweithio a dangos canlyniadau cadarnhaol a sicrhawyd ar gyfer pobl ifanc. Yn yr adroddiad hefyd nodwyd prif heriau i’r Gwasanaeth lle mae niferoedd cynyddol o bobl ifanc ag anghenion cymhleth. Estynnodd yr Uwch Swyddog wahoddiad i Reolwr Gwasanaeth, Anabledd, Cynnydd ac Adfer, i gyflwyno’r astudiaethau achos.

            Cwestiynodd y Cynghorydd Dave Mackie y costau ar gyfer lleoliadau preswyl ac eraill a mynegodd bryderon yngl?n â’r cynnydd arfaethedig yng nghostau lleoliadau yn y dyfodol. Cyfeiriodd at yr wybodaeth a roddwyd yn yr adroddiad oedd yn rhoi enghraifft o gostau lleoliad coleg a gofynnodd a oedd ellid darparu data cymharol ar ddarpariaeth breswyl ac arall lleol. Hefyd holodd y Cynghorydd Mackie ynghylch darpariaeth seibiant. Eglurodd Uwch Swyddog - Gwasanaethau Integredig a Swyddog Arweiniol Oedolion os oedd unigolyn ifanc yn mynd i goleg lleol yna gellid darparu seibiant drwy amryw o ffyrdd.

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Hilary McGuill yngl?n â thalu Taliadau Uniongyrchol i bobl ifanc sy’n mynychu coleg preswyl, eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth, Anabledd, Cynnydd ac Adfer mai’r unig Daliad Uniongyrchol yr oedd yr unigolyn ifanc yn ei dderbyn oedd ar gyfer seibiant yn ystod gwyliau’r Haf.

Gofynnodd y Cynghorydd McGuill a oedd y Gwasanaeth yn gweithio gyda Choleg Garddwriaethol Llaneurgain a Choleg Glannau Dyfrdwy i ddarparu gweithgareddau y tu allan i oriau a’i ariannu fel gwasanaeth mewnol. Eglurodd Rheolwr Gwasanaeth, Anabledd, Cynnydd ac Adfer fod y Gwasanaeth yn gweithio gyda Choleg Llaneurgain i ddatblygu ffyrdd i leihau costau a dywedodd fod y Coleg wedi cytuno i gyflogi unigolyn a fyddai’n lleihau'r gofal personol y byddai’n rhaid i’r Gwasanaeth ei ddarparu i gefnogi myfyrwyr.

Mewn ymateb i gwestiwn pellach gan y Cynghorydd McGuill yngl?n ag addysg rhyw, eglurodd Rheolwr Gwasanaeth, Anabledd, Cynnydd ac Adfer mai gan Nyrsys Cymuned ar y cyfan oedd yr arbenigedd a’r adnoddau i ddarparu addysg rhyw i bobl fanc mewn colegau ac ysgolion.

Gwnaeth y Cynghorydd Marion Bateman sylw na ddylai rhieni pobl ifanc sy’n mynd i goleg preswyl gael budd ariannol.

Gwnaeth y Cynghorydd Andy Dunbobbin sylw ar raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a dywedodd fod angen edrych ar y strategaeth addysg ochr yn ochr â’r strategaeth trawsnewid. 

Mewn ymateb i’r sylwadau a’r pryderon a fynegwyd gan Aelodau eglurodd y Prif Swyddog fod yr Awdurdod wedi gwneud popeth o fewn ei allu i annog pobl ifanc, rhieni, i ddefnyddio’r colegau a’r cyfleusterau lleol ond yn y pen draw mai gan yr unigolyn oedd y dewis.

PENDERFYNWYD:

(a)       Nodi pwrpas y Gwasanaeth Trawsnewid; a

(b)       Bod y Pwyllgor yn cydnabod y cam a gymerwyd i leihau costau coleg lleol a hybu ymdrechion pellach i sicrhau mwy o gadernid o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

Awdur yr adroddiad: Susie Lunt

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 25/01/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents